Regelverket  >>  Bygglagstiftningen

Plan- och byggförordningen

är en lag med bland annat definitioner av byggnadshöjd, våning och krav på teknisk utformning.

 

 

En ny PBF trädde i kraft 2011 med syftet att minskad den administrativa börda för företag och att plan- och byggprocessen effektiviseras. Det finns frågetecken

i hur det blev i verkligheten, lite mer om detta se länkar: Ekonomin som når konsumenten och Vad är det som kostar

 

Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i plan- och bygglagen (2010:900) och innehållet är följande

Kap.   1. innehåll och definitioner

Kap.   2. planer och områdesbestämmelser

Kap.   3. krav på byggnadsverk

Kap.   4. krav på byggprodukter m.m.

Kap.   5. funktions- och säkerhetsåtgärder

Kap.   6. lov och anmälan m.m.

Kap.   7. kontrollplan, funktionskontrollanter, kontrollansvariga och sakkunniga

Kap.   8. tillsyn, vägledning och uppföljning

Kap.   9. byggsanktionsavgifter

Kap.   10. bemyndiganden

Länk till Plan- och byggförordningen 

Boverkets hemsida, länk till: Krav på byggnadsverk, tomter med mera