Regelverket  >>  Miljölagstiftningen

Kontrollfunktioner

 

Samhällets kontrollfunktioner utgår till stor del från det miljöarbete som myndigheter bedriver och som grund i detta finns 16 miljökvalitetsmål.

Uppdraget att leda det övergripande miljöarbetet har Naturvårdsverket och påverkar därmed samhällsbyggnadsprocessen.

 

I sakfrågor delegerar Naturvårdsverket till andra myndigheter att styra och det är de delegerade myndigheterna som gör preciseringar,

sätter ramarna i sakfrågor och gör tolkningen vilka direktiv som fordras och vad dessa ska innehålla. De delegerade myndigheterna står

även för återkopplingen, hur områden utvecklas och redovisar till Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket upprättar sammanställningar, redovisar inför regering och riksdag

* hur arbetet med miljökvalitetsmålen fungerar

* meddelar vilka åtgärder som måste till.

Samhällsbyggnadsprocessen ingår i miljökvalitetsmål nr 15: God bebyggd miljö och ansvarig myndighet är Boverket

med Folkhälsomyndigheten som tillsynsansvarig myndighet.