Regelverket  >>  Miljölagstiftningen

Miljömålsarbetet

 

Sveriges miljömål är riktmärken för miljöarbetet och visar vägen mot en hållbar utveckling och Agenda 2030.

Tillsammans bildar generationsmålet, miljömålen med sina preciseringar och etappmålen miljömålssystemet.

Som grund i detta är Sverige indelat i 16 miljökvalitetsmål.

 

Det övergripande syftet med miljöarbetet är att till nästa generation lämna över ett samhälle

där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

 

 

 

Myndigheters ansvarsområden

Naturvårdsverket ansvar inom samhällsbyggnadsprocessen är övergripande, och det är andra myndigheter som har ansvaret för respektive sakfrågor.

I berörda sakfrågor, Boverket gällande miljökvalitetsmål nr 15, God byggd miljö och Folkhälsomyndigheten som tillsynsmyndighet.

I dessa frågor preciserar respektive myndighet, sätter ramarna och tolkar vilka direktiv som fordras och vad dessa ska innehålla.

Därefter ansvarar dessa myndigheter för återkoppling till Naturvårdsverket, hur områden utvecklas.

Naturvårdsverket upprättar därefter en sammanställning till regering och riksdag, redovisar hur arbetet med miljökvalitetsmålen fungerar

och meddelar vilka åtgärder som måste till.

 

 

 

Studier visar att det finns brister i sammanhållningen mellan de olika leden,

myndighet till myndighet samt att nå ut till det svenska fastighetsbeståndet på det sätt som lagen avser, se länk:

Lagen i praktiken

Det finns brister i dagens system

Därför viktigt att vara observant, vid behov både agera och att arbeta förebyggande.