Regelverket  >>  Miljölagstiftningen

Vägledning om miljörapportering

 

Alla tillståndspliktiga, miljöfarliga verksamheter ska varje år lämna en miljörapport till sin tillsynsmyndighet enligt krav i miljöbalkens 26 kap. 20 §.

Syftet med miljörapporten är bland annat att ge

* tillsynsmyndigheten ett bra underlag för sin tillsyn av de cirka 6 000 verksamheter som de är skyldiga att lämna miljörapport om

* verksamhetsutövaren får en bild av hur väl de följer villkoren för sin verksamhet och att de ska kunna stärka sin egenkontroll.

 

Vilka typer av verksamheter som berörs av tillstånds- eller anmälningsplikt framgår av bl.a. Miljöprövningsförordningen (2013:251)

Länkar till olika lagparagrafer.

Miljöprövningsförordningen (2013:251)

Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Miljöbalken (1998:808)

 

Byggnader och tillståndsplikt

När byggnader uppförs, byggs om eller byggs till finns det en rad krav som ska uppfyllas.

Väl när byggnader är på plats

* så bedrivs vanligtvis någon form av verksamhet i byggnaden

* i dessa sammanhang oerhört värdefullt att kunna fastställa, vem har ansvar i olika sakfrågor.

Detta med tanke på hur myndigheter tolkar miljöbalken, viktigt för fastighetsägare att kunna tydliggöra ansvarsfördelningen i olika sakfrågor.

Länk till Naturvårdsverkets hemsida, Vägledning om miljörapportering