Regelverket

Myndigheter

MYNDIGHETERS VÄRDEGRUND  –  TOLKNINGSFÖRETRÄDE

 

Under regeringen finns 11 st departement som leds av statsråd och de statliga myndigheterna sorterar under dessa departementen.

Myndigheterna ska se till att de lagar som riksdag och regering har beslutat om blir verklighet.

Varje år beslutar regeringen och meddelar med s.k. regleringsbrev till respektive myndighet

* hur myndigheten ska arbeta och

* de resurser som står till myndighetens förfogande.

Regeringen ger riktlinjer för hur en myndighet ska arbeta, men får aldrig styra över hur myndigheten använder lagarna.

Förbud mot ministerstyre, är benämningen på att statsråd inte har makt att ingripa i myndighetens löpande arbete.

Det finns ungefär 220 statliga myndigheter och regeringen ansvarar för vem som ska bli chef (generaldirektör), se myndighetslista.

 

 

Byggande och fysisk planering

Som underlag för samhällets styrning kring byggandet finns ”fysiska planeringsinstrument”.

Syftet med de ”fysiska planeringsinstrumenten” är att kunna avgöra hur mark och vatten skall användas i tid och rum.

 

Den fysiska planeringen härleds tillbaka till 1600-talets stadsplaneläggningar, Rutnätsstaden, samt Byggningabalken i Svea rikes lag.

Idag ombesörjs den offentliga fysiska planeringen av kommunerna i företrädesvis översiktsplaner och detaljplaner.

Dessa planer måste följa Plan- och bygglagen (PBL), där även ansvarsfördelningen mellan olika parter regleras.

Miljö

Riksdagen har beslutat att det ska finnas 16 nationella miljökvalitetsmål.

Övergripande ansvarig för miljöarbetet i Sverige är Naturvårdsverket som formulerar det övergripande innehållet.

I övrigt delegeras ansvaret till respektive berörd myndighet.

 

 

Samhällsbyggnadsprocessen ingår i miljökvalitetsmål nr 15, God bebyggd miljö som Boverket ansvarar för och där har följande formulering gjorts.

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö.

Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar

* ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt, så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.

 

Läs mer om myndigheters arbete under respektive myndighets länk.

Boverket

Folkhälsomyndigheten

Naturvårdsverket

Därutöver finns det samhällsfunktioner som inte har myndighetsmakt men som ändock påverkar området och detta genom konsultuppdrag och forskning,

exempel presenteras under länk: Övriga samhällsfunktioner