Regelverket  >>  Myndigheter

Tolkningsföreträde

 

 

 

Hur hanterar myndigheterna detta förtroende?

Från myndigheter är uttrycket “olägenhet för människors hälsa” ett grundläggande begrepp i bostadssammanhang, se utdrag nedan.

Tolkning görs till miljöbalken, kapitel 9, paragraferna 3 och 9.

 

  Med denna hänvisning ställs långtgående krav på fastighetsägare.

 

 

Miljöbalken är uppbyggd med en viss hierarki

och detta bör följas, annars risk för

ganska rejäla syftningsfel och 

att man hamnar helt fel i olika sakfrågor.

 

Länk: Miljölagstiftningen

 

 

Den hantering som sker har skapat oro

Studier visar att 40 % av personalen i Sveriges skolor är oroliga för att drabbas av hälsobesvär (år 2013)

Ref. A Study of Hygiene in Swedish Schools and Pre-Schools-Sources of Air Pollution

Klagomål i det svenska bostadsbeståndet ökade med 15 % mellan åren 2008 till 2017 

Ref. Relative Humidity, RH (%), a Problem or Not in Swedish Buildings

Detta på grund av att byggnader anses vara behäftade med konstruktionsfel som kontaminerar innemiljön.

Det ska understrykas att det finns ingen saklig grund för detta agerande, men kring detta förhållande råder en stark förtegenhet.

 

Hur har denna utveckling kunnat få ske?

I detta finns inget kort svar, men det är lätt, långt ifrån pudelns kärna” vid seminarier och mingel-liknande tillställningar 

att komma fram till “gynnsamma” lösningar, men med tanke på deltagarnas olika särintressen, uppstår en viktig fråga: ”Gynnsamma för vem?

Det finns många aktörer och tillställningar med olika agendor ock ett exempel är det seminarium som hölls i Umeå år 1992 av dåvarande Byggforskningsrådet.

* Där enades deltagarna om ”att man vist kan bli sjuk av lukter, mögel  och bakterier i hus”

* Detta trots att deltagarna visste att för detta saknas grund, eller som de uttryckte det”orsakssamband ännu oklara” och detta har heller inte förändrats.

Flertalet av de som deltog vid seminariet 1992 har och har haft en stark ställning inom branschen, 

* detta inom myndigheter, forskning, besluta i forskningsanslag och rent kommersiellt.

D.v.s. deltagarna är i beroendeställning att denna hypotes, som inte är fastställd ändå ska anses vara det.

Se rapport från Byggforskningsrådet i sin helhet (pdf-format): Seminarium 1992 / Kan man bli sjuk av lukter, mögel och bakterier i hus?

Denna hanteringsform har anammats av myndigheter och därför viktigt för att kunna upprätthålla en saklig hantering,

att med väl underbyggd dokumentation tydligt redovisa fakta.

Se länk, Egenkontroll

  Utdrag från SVD 2020-01-07