Att samarbeta med oss 

Till bostadsrättsföreningar (BRF)

BRF SOM FASTIGHETSÄGARE   –  BRF-AVGIFTER 


 

Det finns många frågeställningar som inte alltid är helt lätt för en fastighetsägare att hantera i vardagsarbetet.

 

Kostnadsökningarna? 

 

Vilka krav ställer myndigheter? 

 

 

Vad ingår i fastighetsägares ansvar 

 

Vad menas med hållbarhet och byggnaders klimatpåverkan?   

 

 

Olika uttryck finns där betydelsen inte alltid är helt tydlig,

inte ens för myndigheterna själva, se länk: Klimatpåverkan.

 

 
Hur hanteras paragrafer i förhållande 

till det som de boende behöver och

till det som lagen påtalar?

 

 

BRF kan inte på samma sätt som kommersiella fastighetsägare 

överföra de kostnadsökningar som pågår på externa hyresgäster.

Därmed finns ett helt annat incitament för BRF att dämpa den kostnadsspiral som pågår.

Statiskt påvisas att så sker genom förvaltningskostnaderna, se diagrammet nedan att

det finns en starkare kostnadsmedvetenhet inom BRF än inom hyressegmentet.

 

 

 

Källa: SCB, medelvärdet, 2018 års siffror samt kontroll på hemnet.se vilket visar att BRF-avgiften generellt sett är lika i det befintliga som i det nyproducerade beståndet.

En ansenlig differens råder och bevisligen fordrar hyressegmentet betydligt mer resurser till sin fastighetsförvaltning än BRF.

Istället för att ta reda på BRFs hantering så ifrågasätts istället substansen i många föreningar, se länk: BRF-avgifter.

 

 

BRFs förvaltning visar på effektivitet.

 

Med hjälp av ett strukturerat egenkontrollprogram

kan BRF tydligt identifiera lämpligheten i sin hantering, se länk: Egenkontroll;

1. mot de formella krav som myndigheter kräver, analysera dessa med hjälp av begripliga mätetal och därefter

2. värderas mot den verklighet som råder i föreningens boendemiljö.

Med detta som underlag kan beslut tas beträffande eventuella behov av förändringar

i boendet och

i verksamheten.