Vi erbjuder  >>  Egenkontroll

Bakgrund


 

Metoden för egenkontroll har utarbetats inom Förenta nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation, (FAO) .

Egenkontrollen är en hantering eller process vid vilken en styrande åtgärd tillämpas.

Detta för att förebygga eller undanröja en livsmedelsburen fara eller reducera den till att bli en acceptabel “kritisk gränsnivå

 

Med begreppet “kritisk gräns avses

att skilja mellan acceptabelt från oacceptabelt, till exempel en lägsta temperatur.

Således är egenkontroll ett begrepp hämtat från livsmedelsindustrin.

 

Hur anpassningen från livsmedelsindustrin till byggbranschen har gått till kan vara värdefullt att se över.

 

 

Livsmedelslagstiftningen meddelar

Att alla som bedriver en verksamhet där livsmedel yrkesmässigt hanteras

“har ansvar för att det finns en egenkontroll,

ett fungerande system som är anpassat för den verksamhet som bedrivs”.

Målet är

– att alla livsmedel ska vara säkra att äta och ha rätt märkning och sammansättning

– att rutiner finns som beskriver hur hanteringen av livsmedel sker, från inköp till försäljning.

 

Egenkontrollen ska baseras på följande.

A. God hygien och produktionspraxis (GHP),

vilket menas att uppfylla de grundläggande hygienkraven i artikel 4 i förordning (EG) nr 852/2004.

B. Riskanalys och kritiska styrpunkter, på engelska Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP),

som är en standardiserad arbetsmetod

som beskriver hur man systematiskt kartlägger, bedömer och kontrollerar faror i livsmedelsproduktionen.

 

Syftet med egenkontrollen är att livsmedel ska vara säkra för konsumenten från faror

– mikrobiologiska,

– kemiska,

– allergena och

– fysikaliska.