Vi erbjuder  >>  Egenkontroll

Mätningar

BESIKTNINGAR  –  FYSISKA MÄTNINGAR –  ENKÄTER

 

 

 

DE MÄTINSATSER VI GENOMFÖR SOM STANDARD ÄR

 

Besiktningar

En besiktningsinsats kan aldrig ersättas med andra insatser eller mätmetoder.

En kompetent och väl genomförd besiktning

är en viktig bas för att projekt ska nå uppsatta mål

enlighet med de förutsättningar och ramar som projektet erhöll.

 

Läs mer under länk, Besiktningar

 

Fysiska mätningar

Viktiga faktor för komfortförhållandet i innemiljön är den relativ luftfuktighet, % och lufttemperatur, °C.

Dessa parametrar

påverkar både människors hälsa och välbefinnande,

därför värdefullt att i bostadsmiljöer löpande genomföra mätinsatser.

 

Läs mer under länk, Fysiska mätningar.

 

 

Enkäter         

 

Med de ökade krav som ställs på fastighetsägare och med

den omfattande informationsöverföring som idag sker i samhället

är det av betydelse att snabbt kunna inhämta överblickbar information i hur miljön i byggnaden upplevs.

 

 

 

I detta sammanhang är enkätverktyget ett värdefullt instrument i dagens samhälle med många svårtolkade områden,

där det alltid finns risk för missförstånd som skapar osäkerhet och enkätverktyget möjliggör

att på ett enkelt sätt föra en kontinuerlig dialog mellan fastighetsägare / -förvaltning och de olika intressenterna.

 

Läs mer under länk, Enkäter

Vid behov genomför vi mer djupgående insatser och då kan även andra mätmetoder bli aktuella att genomföra.

 

Läs mer under länk: Byggtekniska miljöutredningar