Vi erbjuder  >>  Egenkontroll

Mätningar och besiktningar

ENKÄTER  –  FYSISKA MÄTNINGAR

 

Det finns tre typer av mätinsatser;

1. okulär besiktning som aldrig kan ersättas med andra insatser då ingen annan mätmetod kan ersätta det ögat ser

2. fysiska mätningar som mäter upp kalibrerade storheter

3. mätningar som redovisar hur människor upplever en situation eller ett förhållande.

 

Den viktigaste åtgärden som aldrig får förbises är den okulära besiktningen som ger en visuell uppfattning kring det lokala förhållandet i och kring en byggnad.

Ingen annan mätmetod kan ersätta det ögat registrerar, att med fysisk dokumentation inspektera så byggnad uppförts i enlighet med de planer som är fastställda.

I förekommande fall kan det vara nödvändigt att besiktningsinsatsen även omfattar en omvärldsbedömning. Syftet är att erhålla referenspunkter som värderar

och skapar förståelse för det som besiktningsinsatsen delger och vilka insatser som fortsättningsvis behövs. En kompetent och oberoende besiktningsman med

kunskaper som bygger på fakta och mindre på antaganden, innebär att en säkrare värderingsgrund finns.

 

Genom fysiska mätningarna med kalibrerade instrument kan en kvalitativ värdering av berörd miljö erhållas.

Det finns flera parametrar att för att värdera klimat och luftkvalitet i byggnader, läs mer under länk, Fysiska mätningar

 

Vid mätningar av upplevelser i bostadssammanhang finns väl utvecklade metoder för att bygga upp statistiska system gällande upplevelser. Dock går det

inte att fastställa hur den verkliga miljön är genom denna mätmetod då det är många faktorer som i tid och rum påverkar resultaten. Därför av vikt att

strukturerade mätningar genomförs, så balans och tydlighet finns i och mellan de olika sakfrågor som påverkar miljön. Läs mer under länk, Enkäter