Vi erbjuder  >>  Egenkontroll

Mätningar

BESIKTNINGAR  –  FYSISKA MÄTNINGAR  –  ENKÄTER


De mätinsatser vi genomför som standard är

 

Besiktningar

En besiktningsinsats kan aldrig ersättas med andra insatser eller mätmetoder.

En kompetent och väl genomförd besiktning är en viktig bas för att projekt ska nå uppsatta mål enligt de förutsättningar och ramar som projektet erhöll.

Läs mer under länk, Besiktningar

 

Fysiska mätningar

Viktiga faktor för komfortförhållandet i innemiljön är den relativ luftfuktighet, % och lufttemperatur, °C.

Dessa parametrar påverkar både människors hälsa och välbefinnande, därför värdefullt att i bostadsmiljöer löpande genomföra mätinsatser.

Läs mer under länk, Fysiska mätningar.

 

Enkäter   

 

Tillgång till aktuell och strukturerad information är en viktig förutsättning

> för att bygga goda relationer mellan fastighetsägare, berörda intressenter och medarbetare.

Med de ökade krav som ställs på fastighetsförvaltningen och

> den omfattande informationsöverföring som idag råder i samhället

> är det ytterst betydelsefullt att snabbt kunna inhämta överblickbar och strukturerad information.

 

 

I detta sammanhang är enkätverktyget ett värdefullt instrument

> för fastighetsansvariga att hålla sig uppdaterade om den uppfattning som råder gällande miljön i fastighetsbeståndet.

Enkäter möjliggör att på ett enkelt sätt föra en kontinuerlig dialog med intressenter och medarbetare.

I dagens samhällsklimat med många svårtolkade områden,

> finns det alltid risk för missförstånd som skapar osäkerhet och

> en rätt genomför enkät gör att tilltrasslade och kostsamma situationer kan undvikas.

Läs mer under länk, Enkäter

Vid behov genomför vi mer djupgående insatser och då kan även andra mätmetoder bli aktuella att genomföra.

Dock sker detta inom ramen för Byggtekniska miljöutredningar

Kontakta oss gärna för en förutsättningslös diskussion: Kontakt