Vi erbjuder >>  Mätningar

Enkäter

 

 

 

 

En psykosocial mätmetod

Det ska understrykas att enkätmätning i samband med frågor kring upplevelser

och därmed som genomförs, där det inte finns en epidemisk sjukdomsgrund,

måste alltid behandlas efter denna förutsättning.

 

Dock viktigt för fastighetsägare med tillgång till aktuell information kring olika frågor i sitt fastighetsbestånd

och i detta är enkätverktyget ett värdefullt instrument.

 

Syfte med denna mätmetod är i vårt egenkontrollprogram är

> att skapa och upprätthålla en nära dialog med de som vistas byggnaden,

> att bättre kunna förebygga olika typer av störningar och

> att öka trivsel och förståelse i boendet.

 

Informationens betydelse

I diagrammet redovisas en enkätmätning med frågan:

Känner Du oro för framtida hälsobesvär när du vistas i denna byggnad?

a: Frågan ställdes vid två olika tillfällen.

b: Mellan dessa två tillfällen har respondenterna erhållit information kring för miljön inomhus påverkande faktorer.

Resultatet är tämligen belysande, som framgår, med en tydlig information har problemet mer än halverats och den

många gånger obefogade rädslan som finns inom det byggtekniska miljöområdet hos de som vistas i byggnader.

 

För att erhålla full effekt, dvs alla ska kunna känna trygghet i byggnaden

fodras långsiktighet och regelbunden information till medlemmar och hyresgäster.

Hur respektive part tar till sig budskapet är individuellt.

Dessutom pågår regelbundet en omsättning, gamla medlemmar/hyresgäster försvinner och nya kommer till

vilket gör att information är en färskvara.

 

 

I dagens samhällsklimat, med i förekommande fall ganska svårtolkade direktiv finns alltid risk för missförstånd som skapar osäkerhet.

Viktiga komponenter för fastighetsägare är att till berörda

> redovisa de indikationer man fångar upp från brukare,

> delge de planer man har för avsikt att genomföra samt

> nå ut med information kring de resultat som man uppnår.

 

 

Sammantaget ska betänkas beträffande enkäter:

> Välgörande instrument i kontakten mellan fastighetsägare och brukare.

> Ger en dokumenterad bild över hur miljön i byggnaden upplevs.

> Måste alltid användas på ett ansvarsfullt sätt.

 

Används validerade metoder och sköts arbetet på ett strukturerat sätt där enkätresultat används

1. i arbetsmodeller som bygger på fungerande hypoteser, skapas möjligheter att sortera källor till störningar och

2. en grund i det fortsatta arbetet med att lösa problem som ofta finns i vardagen har skapats.

 

 

 

Enkätverktyget

bör bygga på att, med utgångspunkt från grundläggande parametrar, utformas för de behov som råder i berörd byggnad/organisation.

Exempel på parametrar som bör ingå i inomhusmiljöutredningar är

> oro / hälsa,

> luftkvalitet,

> komfort/klimat samt

> ljud.