Vi erbjuder  >>  Egenkontroll  >>  Tolka uttryck

Fastighetsägares ansvar

UTLÅTANDEN FRÅN NÅGRA INSTANSER

 

 

Var går gränsen för fastighetsägares ansvar?

Det är miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen,

som i sin tillsyn avgör om en specifik rutin är en godtagbar lösning

för respektive fastighetsägare och meddelar att följande.

Fastighetsägaren ska underhålla och sköta fastigheten så att de boende inte får besvär eller blir sjuka av brister i byggnaden.

 

För att inte olägenhet för människors hälsa ska uppstå,

ska en bostad särskilt ge skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar.

Detta ska säkerställas och kontrolleras av fastighetsägaren.

Det ska finnas rutiner för kontroller och åtgärder som är kända och följs av dem som arbetar i verksamheten.

Läs mer på FHMs hemsida: Rutiner i egenkontrollen

 

Det är fastighetsägarens ansvar att känna till lagstiftningen i miljöbalken som berör verksamheten,

men även andra lagar som kan gälla för verksamheten, till exempel Boverkets byggregler.

Miljöbalken ställer krav på att en fastighetsägare ska ha egenkontroll.

I egenkontrollen ska finnas rutiner för att identifiera, upptäcka, förebygga och åtgärda brister i verksamheten.

Läs mer på FHMs hemsida: Fastighetsägarens ansvar enligt miljöbalken

 

Kraven på egenkontroll och den dokumentation som behövs

ska anpassas till varje verksamhet så att kraven inte blir orimliga men ändå omfattar det som behöver göras.

Vad egenkontrollen ska omfatta kan därför variera mellan olika fastighetsägare.

Läs mer på FHMs hemsida: Fastighetsägarens egenkontroll

 

Det är lätt att frågetecken uppstår i hur myndighetens utlåtande ska tolks.

Med tanke på formulering och det tolkningsföreträde som gäller viktigt för fastighetsägare

att om och i så fall när olika problemställningar uppdagas kunna ha kontroll över utvecklingen.

 

Detta gäller också med tanke på den otydlighet som generellt råder inom det byggtekniska miljöområdet

vad ingår i det egna ansvaret och vad ingår i externa intressenters ansvar.