Vi erbjuder  >>  Egenkontroll  >>  Tolka uttryck

Fastighetsägares ansvar

 

Var går gränsen för fastighetsägares ansvar?

En centralt problem är myndigheters tolkning av den verksamhet som fastighetsägare bedriver.

Myndigheter, med hänvisning till Miljöbalken ställer långtgående krav på fastighetsägare, då en byggnad i sig anses vara en verksamhet.

Det finns frågetecken på den tolkning som görs.


Exempel på synonymer till verksamhet; arbetesysslayrkejobbsysselsättningyrkesutövningaktivitetfunktionprocess,

Motsatsord, dvs icke verksamhet är Overksamhetsysslolöshet

 

Att begrunda


Under produktionsskeden, såsom när byggnader uppförs, repareras, byggs om och till bedrivs verksamhet, en byggproduktion sker.

När inga handlingar sker direkt på byggnaden sker heller ingen produktionsverksamhet med byggnaden.

Då är det därmed, ur denna synpunkt det motsatta som gäller, dvs overksamhet, sysslolöst.

En byggnad uppförs därför att den ska användas till något.

Det innebär att det bedrivs verksamhet i byggnaden.


Hur är förhållandet mellan den verksamhet som bedrivs i byggnaden och själva byggnaden?

Detta är ett område som fastighetsägare bör ha tydlig kontroll på.

Otydlighet kring detta har skapat och skapar omfattande problem för många parter.

 

Utdrag från olika myndigheter och instanser


FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN

Fastighetsägaren ska på ett systematiskt sätt planera och kontrollera verksamheten

för att undvika hälsoproblem för de boende och skador på miljön.

Det är fastighetsägarens ansvar att känna till lagstiftningen i miljöbalken som berör verksamheten,

men även andra lagar som kan gälla för verksamheten, till exempel Boverkets byggregler.

Miljöbalken ställer krav på att en fastighetsägare ska ha egenkontroll.

I egenkontrollen ska finnas rutiner för att identifiera, upptäcka, förebygga och åtgärda brister i verksamheten


STOCKHOLM STAD

Bra att veta för fastighetsägare: Att vara fastighetsägare är ett stort ansvar.

Samma ansvar gäller för alla former av fastighetsägare: privata, kommunala eller bostadsrättsföreningar.

Egenkontroll enligt miljöbalken: Alla som bedriver en verksamhet, ska enligt miljöbalken planera och kontrollera denna.

Det ska också göras på ett sätt så att olägenheter för människors hälsa och miljö förebyggs.


SABO

En fastighetsägare svarar inte bara för sin fastighets tekniska standard och säkerhet

utan har även ett långtgående ansvar för hälsan och säkerheten hos de som bor,

arbetar och vistas i och omkring fastigheten.

Fastighetsägaren har dessutom ett nästan lika långtgående ansvar för

att han eller hon själv kontrollerar att gällande bestämmelser följs – så kallad egenkontroll.


HSB – Fastighetsägares ansvar

Att äga och företräda en fastighet innebär ett stort ansvar.

Som styrelsemedlem i en bostadsrättsförening är du en fastighetsägare och

har inte bara ansvar för byggnaden och dess tekniska funktioner

utan också ett indirekt ansvar för de boendes hälsa och säkerhet.

Detta regleras av Miljöbalken och

innebär att du som fastighetsägare ansvarar för att gällande lagar följs – så kallad egenkontroll.