Vi erbjuder  >>  Egenkontroll  >>  Tolka uttryck  >>  Fastighetsägares ansvar

Utlåtanden från några instanser

 

 

STOCKHOLM   

Att vara fastighetsägare är ett stort ansvar. Bra att veta för fastighetsägare

Samma ansvar gäller för alla former av fastighetsägare: privata, kommunala eller bostadsrättsföreningar.

Alla som bedriver en verksamhet, ska enligt miljöbalken planera och kontrollera denna. Egenkontroll enligt miljöbalken

Det ska också göras på ett sätt så att olägenheter för människors hälsa och miljö förebyggs.

 

 

UPPSALA   

Fastighetsägare ska du löpande planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka och förebygga påverkan på människors hälsa och miljön.

Egenkontrollen fungerar som ett verktyg och ger en samlad överblick på hur verksamheten påverkar människors hälsa och miljön.

Egenkontrollen bör ingå som en naturlig del av arbetet och omfatta organisatoriska, administrativa och tekniska rutiner.

Detta för att leva upp till lagstiftningens krav på hänsyn till hälsa och miljö.

Goda rutiner gör att fel och brister kan upptäckas tidigt, innan skadan har hunnit inträffa.

Folder från miljökontoret, Uppsala kommun: Miljöförvaltningen informerar (pdf-format)

 

 

SABO  

En fastighetsägare svarar inte bara för sin fastighets tekniska standard och säkerhet

utan har även ett långtgående ansvar för hälsan och säkerheten hos de som bor,

arbetar och vistas i och omkring fastigheten.

Fastighetsägaren har dessutom ett nästan lika långtgående ansvar för

att han eller hon själv kontrollerar att gällande bestämmelser följs – så kallad egenkontroll.

 

 

HSB  

Att äga och företräda en fastighet innebär ett stort ansvar.

Som styrelsemedlem i en bostadsrättsförening är du en fastighetsägare och

har inte bara ansvar för byggnaden och dess tekniska funktioner

utan också ett indirekt ansvar för de boendes hälsa och säkerhet.

Detta regleras av Miljöbalken och

innebär att du som fastighetsägare ansvarar för att gällande lagar följs – så kallad egenkontroll.

 

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE 

Att äga och förvalta en fastighet innebär ett stort ansvar.

Fastighetsägaren har inte bara ansvar för byggnaden och dess tekniska funktioner utan du har också ett indirekt ansvar för boendes hälsa och säkerhet.

Allt detta regleras av Miljöbalken och det innebär att fastighetsägaren ansvarar för att gällande lagar följs – så kallad egenkontroll.

 

 

Ovanstående utlåtanden är från några av de instanser som ska företräda sina medlemmars intressen.

 

Kanske önskvärt vore, med en del tydliggöranden,

såsom hur alla nya direktiv beaktar att väldigt många individer i Sverige inte ens har tak över huvudet.

Naturligtvis viktigt att skapa nya jobb och branschfunktioner, men detta driver kraftfullt på kostnadsspiralen och spåren är synnerligen otydliga

beträffande dessa direktivs övriga nyttovärde, exempelvis hur de ska kunna lösa alla de problem som finns för väldigt många på den svenska bostadsmarknaden.