Vi erbjuder

Mätningar

BESIKTNINGAR  –  FYSISKA MÄTNINGAR  –  ENKÄTER

 

 

BESIKTNING

En besiktningsinsats kan aldrig ersättas med andra insatser eller mätmetoder.

En kompetent och väl genomförd besiktning är en viktig bas för att projekt ska nå uppsatta mål enligt de förutsättningar och ramar som projektet erhöll.

 

 

FYSISKA MÄTNINGAR

 

Viktiga faktor för komfortförhållandet i innemiljön är den relativ luftfuktighet, % och lufttemperatur, °C.

Dessa parametrar påverkar både människors hälsa och välbefinnande, därför värdefullt att i bostadsmiljöer löpande genomföra mätinsatser.

Läs mer under länk, Fysiska mätningar.

 

ENKÄTER (en psykosocial mätmetod)

Tillgång till aktuell och strukturerad information är en viktig förutsättning för att bygga goda relationer mellan fastighetsägare, berörda intressenter och medarbetare.

 

Med de ökade krav som ställs på fastighetsförvaltningen och

den omfattande informationsöverföring som idag råder i samhället

är det ytterst betydelsefullt att snabbt kunna inhämta överblickbar och strukturerad information.

I detta sammanhang är enkätverktyget ett värdefullt instrument för fastighetsansvariga att hålla sig uppdaterade om den uppfattning som råder gällande miljön i fastighetsbeståndet.

 

Enkäter möjliggör att på ett enkelt sätt föra en kontinuerlig dialog med intressenter och medarbetare.

 

I dagens samhällsklimat med många svårtolkade områden,

finns det alltid risk för missförstånd som skapar osäkerhet och

en rätt genomför enkät gör att tilltrasslade och kostsamma situationer kan undvikas.

 

Läs mer under länk, Enkäter