Vi erbjuder –  Mätningar

Enkäter

 

 

 

EN PSYKOSOCIAL MÄTNING

Tillgång till aktuell information om uppfattningen kring miljön i byggnaden är en viktig del för tryggheten i boendet.

I detta sammanhang är enkätverktyget ett effektivt instrument.

Syfte med denna mätmetod är

att uppnå en närmare dialog med de som använder byggnaden samt

att öka trivsel och förståelse kring boendet

att bättre kunna förebygga olika typer av störningar.

 

I diagrammet redovisas en enkätmätning med frågan:

Känner Du oro för framtida hälsobesvär när du vistas i denna byggnad?

a: Frågan ställdes vid två olika tillfällen.

b: Mellan dessa två tillfällen har respondenterna erhållit information kring för miljön inomhus påverkande faktorer.

Resultatet är tämligen belysande, som framgår har problemet mer än halverades.

Dock kan här också tydliggöras den osäkerhet som råder inom området.

 

För att erhålla full effekt, dvs alla ska kunna känna trygghet i byggnaden

fodras långsiktighet och regelbunden information till medlemmar och hyresgäster.

Hur respektive part tar till sig budskapet är individuellt.

Dessutom pågår regelbundet en omsättning, gamla medlemmar/hyresgäster försvinner och nya kommer till vilket gör att information är en färskvara.

 

I dagens samhällsklimat, med i förekommande fall ganska svårtolkade direktiv finns alltid risk för missförstånd som skapar osäkerhet.

Samtidigt har ett egenintresse spridits i vårt samhälle som gör att våra gemensamma resurser blir mer ”utsatta”.

Det ställer i sin tur regelbundet nya krav på sättet att arbeta.

Viktiga komponenter för fastighetsförvaltare är att till berörda

redovisa de indikationer man fångar upp från brukare,

delge de planer man har för avsikt att genomföra samt

nå ut med information kring de resultat som man uppnår.

 

 

Sammantaget ska betänkas beträffande enkäter:

Välgörande instrument i kontakten mellan fastighetsförvaltning och brukare.

Ger en dokumenterad bild över hur miljön i byggnaden upplevs.

Måste alltid användas på ett ansvarsfullt sätt.

 

Används validerade metoder och sköts arbetet på ett strukturerat sätt där enkätresultat används

1. i arbetsmodeller som bygger på fungerande hypoteser, skapas möjligheter att sortera källor till störningar och

2. en grund i det fortsatta arbetet med att lösa problem som ofta finns i vardagen och som kan lösas på ett mer smidigt sätt.

 

 

 

ENKÄTVERKTYGET

bör bygga på att med utgångspunkt från grundläggande parametrar utformas för de behov som råder i berörd organisation.

Exempel på kategorier som bör ingå i inomhusmiljöutredningar är

oro / hälsa,

luftkvalitet,

komfort/klimat samt

ljud.