Vi erbjuder –  Mätningar

Fysiska mätningar

LUFTTEMPERATUR  –  DEN RELATIVA LUFTFUKTIGHETEN

 

För att kunna erhålla relevanta slutsatser beträffande miljön inomhus är det nödvändigt att kunna identifiera

de luftföroreningar som finns,

omfattning av och om de har betydelse för människors hälsa samt

dess källa.

 

 

I en analys av miljön i en byggnad viktigt att beakta

samtliga källor som kan medföra hygieniska brister och komfortproblem samt

hur de som vistas i byggnaden upplever miljön, läs mer under länk: Enkäter.

 

MÄTMETODER

Den viktigaste mätmetoden är den okulära besiktning, att en erforderlig kompetent person bedömer en byggnads standard.

Därutöver finns olika mätbara parametrar i luftmiljön och för bostäder är följande parametrar relevanta.

Den relativa luftfuktigheten, (%),

Lufttemperatur (ᵒC)

 

Beträffande luftföroreningar (emissioner), kan dessa delas in i gasformiga och partikulära luftföroreningar.

Gasformiga luftföroreningar i miljöer där icke processverksamhet bedrivs är mycket låga,

i paritet med uteluften kring byggnaden och

betydligt lägre än de riktlinjer Arbetsmiljöverket kräver, se Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärden.

Partikulära emissionerna i offentliga lokaler såsom förskolor och skolor

är ofta höga och detta bör beaktas på rätt sätt och betänkas att

basen för luften inomhus är alltid den luft ute som omger byggnaden.