Vi erbjuder  >  FoU-projekt (Forskning och utveckling)   >  Pågående  FoU-projekt

Pågående FoU-projekt

 

De FoU-projekt som vi bedriver initieras av de behov som finns i bostadsbeståndet

1. FASTIGHETSÄGARANSVARET

Bakgrunden är att det regleras mycket kring fastighetsrelaterade frågor inom miljöområdet som det kan vara svårt att ha full insyn i.

De krav på åtgärder som myndigheter ställer ska även fungera i det lokala sammanhanget och bygga på det som lagen de facto

föreskriver. Men det är uppenbart att avståndet har blivit stort mellan de som styr regelverket och den verklighet som råder inom bostadssektorn.

Med syftet att minska detta avstånd genomför vi en studie och värdefullt om ni har möjlighet att svara på några frågor, länk till fråge-

formulär: Enkät: Till fastighetsägare

 

2. MÄTNING, HUR MILJÖN I BYGGNADER UPPLEVS

Det finns en osäkerhet kring byggnader och hälsa, att byggnader i sig ska kontaminera inomhusmiljön i omfattning så människor blir sjuka

A)                    B) 

Enkätstudier;

A) genomförd till 1 237 respondenter, personal i svenska skolor och på kontor, fördelat över hela landet

B) mätningen omfattar 39 respondenter i en skolbyggnad och genomfördes vid två olika tillfällen, före och efter en informationsinsats kring ämnet till respondenterna

 

Det finns många svårtolkade områden i samhällsbyggnadsprocessen

  • som gör att det alltid finns risk för missförstånd, sakfrågor tolkas fel, rykten uppstår och sprids som skapat och skapar osäkerhet

Följdeffekt är att obefogade krav numera ställs och

  • därför bör fastighetsägare regelbundet hålla sig uppdaterade på hur de boende upplever bostadsmiljön

I detta är enkätverktyget ett värdefullt instrument att tillgå och finns störningar kan dessa i ett tidigt skede identifieras och rättas till

 

3. FYSISKA MÄTNINGAR, KLIMATET INOMHUS

Hur klimatet inomhus upplevs är subjektivt och det är inte lätt för fastighetsägare att till 100 % kunna behaga alla som bor i byggnader

 

Ett problem är den relativa luftfuktigheten (RH), vars nivå ofta är ohälsosamt låg inomhus

  • därför värdefullt för fastighetsägare att ha kontroll över denna parameter

 

A)        B)    Ref: Relative Humidity, RH (%), a Problem or Not in Swedish Buildings

A) Diagrammet visas hur olika fuktnivåer i luften påverkar människors hälsa; allergi, astma och luftvägsinfektioner samt i luften förekommande svampsporer, bakterier och virus

B) Grafen i diagrammet redovisar resultat som bygger på ett flertal mätstudier som vi genomfört i ett det svenska fastighetsbeståndet under perioden september 2016 – juli 2019

 

En viktig fråga: Hur påverkas människors av att under längre perioder vistas i miljöer med låg RH?

Med tanke på människors hälsa bör det observeras

  • hur stor del av året som den relativa luftfuktigheten understiger 40 %

Det är ingen hemlighet att förekomsten

  • av luftvägsinfektioner ökar på vintern när människor utsätts för längre perioder med låg RH inomhus

en aspekt som kanske bör beaktas mer, inte minst med tanke på den senaste tidens händelse i vårt samhälle

 

Genom att höja RH-nivån från låg till mellannivå uppnås en minskning av influensaepidemier

  • Det kan konstateras att den torra luften är ett problem i den svenska bostadsmiljön som bör tas på större allvar

Vi mäter därför regelbubdet den relativa luftfuktigheten och temperatur i olika inomhusmiljöer