Vi erbjuder  >>  Byggombud följer

Folkhälsomyndigheten (FHM)

FHM OCH EGENKONTROLL  –  FHM-NYTT  –  FHM ÖVERSIKT WEBBKARTA

 

Folkhälsomyndigheten har ett nationellt ansvar för folkhälsofrågor.

Dess uppgift är att främja en god och jämlik hälsa, förebygga sjukdomar och skador samt

verka för ett effektivt smittskydd och skydda befolkningen från olika former av hälsohot.

Särskild vikt ska fästas vid de grupper som löper störst risk att drabbas av ohälsa.

Därutöver ska de samverka med andra aktörer

så att kunskapsunderlag och metodstöd erbjuds samt’

följa upp och utvärdera olika metoder och insatser, i befolkningen och de faktorer som påverkar dem.

Läs mer på FHMs hemsida, under länk: Folkhälsomyndighetens uppdrag

 

 

Hälsoskydd och miljöhälsa

är ett område med uppgiften

att upptäcka, förebygga och undanröja hälsorisker i miljön och

att vägleda kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder samt

länsstyrelsen när det gäller miljöbalkens regler om hälsoskydd för

> inomhusmiljö,

> hygien och

> objektburen smitta.

Läs mer på FHMs hemsida, under länk: Hälsoskydd och miljöhälsa

 

Tillsynsvägledning hälsoskydd

är ett område där allmänheten påtalas

1) att kontakta sin hyresvärd eller bostadsrättsförening vid problem med inomhusmiljön i sin lägenhet,

2) om inte problemen blir åtgärdade så ska man kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddskontor.

 

Från myndigheter ställs det mer och mer krav på fastighetsägare som många gånger är både svårbegripliga och medför kostnader.

Läs mer på FHMs hemsida, under länk: Tillsynsvägledning hälsoskydd

 

Hur kan en fastighetsägare agera,

att i vardagen värna en så bra och effektiv boendemiljö som möjligt och samtidigt leva upp till alla diffusa krav som ställs?

Lämpligt att själv ta initiativet, exempelvis genom att upprätta en egenkontroll, vilket gör

– att man skaffar sig en bättre överblick,

– är förbered, påläst och

– själv kan ställa relevanta krav som leder utvecklingen framåt.


Byggombud hjälper till med att genomföra, både egenkontroller och byggnadstekniska miljöutredningar när så behövs.