Bibliotek  >> Myndigheter   >>  Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten

 

Folkhälsomyndigheten har ett nationellt ansvar för folkhälsofrågor och dess uppgift är att främja ”en god och jämlik hälsa, förebygga sjukdomar och skador samt

att verka för ett effektivt smittskydd och skydda befolkningen från olika former av hälsohot”.

Särskild vikt ska fästas vid de grupper som löper störst risk att drabbas av ohälsa samt att samverka med andra aktörer så att kunskapsunderlag och metodstöd

erbjuds samhällets olika parter. Därutöver ska FHM följa upp och utvärdera de metoder och insatser som tillförs befolkningen och den effekt som blir därav.

   AGENDA 2030 FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Läs mer på FHMs hemsida, under länk: Folkhälsomyndighetens uppdrag 

Miljöhälsa och hälsoskydd är ett område med uppgiften a) att upptäcka, förebygga och undanröja hälsorisker i miljön, b) att vägleda kommunernas

miljö- och hälsoskyddsnämnder samt länsstyrelsen när det gäller miljöbalkens regler om hälsoskydd.

 

FHM tillsynshantering

Kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder eller motsvarande har det operativa tillsynsansvaret enligt miljöbalken. Det är nämnden som i sin tillsyn

ska kontrollera att lagstiftningen i miljöbalken följs. I tillsynsansvaret ingår att avsätta tillräckliga resurser och att ha personal med tillräcklig kompetens

för att arbetet ska kunna utföras. Det är också miljö- och hälsoskyddsnämnden som genom sitt tillsynsansvar, kan och ska, bedöma om det finns brister

i en verksamhet, följa upp dem samt ställa krav på att bristerna åtgärdas. Miljö- och hälsoskyddsnämndens uppgift är både att kontrollera att gällande

bestämmelser följs och att ge råd och stöd till fastighetsägare. Tillsynen kan bedrivas genom inspektion på plats och genom granskning av olika dokument.

Länk på Folkhälsomyndighetens hemsida: Miljö och hälsoskyddsnämndens ansvar

Det finns en uppfattning inom FHM i samband med ärenden som gäller hälsobesvär att husbyggnader är att likställa med miljöfarlig verksamhet.

På länk Tillsynsvägledning hälsoskydd påtalar FHM,

”att hyresgäster ska kontakta sin hyresvärd eller bostadsrättsförening om de upplever att problem med lägenhetens luftmiljö påverkar

hälsan negativt, blir inte problemet åtgärdat så ska man gå vidare med att kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddskontor”

Med stöd av miljöbalken har ett flertal förordningar och föreskrifter tagits fram, se länkSärskilda regler om hälsoskydd enligt 9 kap. miljöbalken

Ett grundläggande begrepp för FHM är olägenhet för människors hälsa och det som FHM i bostadssammanhang hänvisar till är det som delges

i miljöbalkens 9 kap. § 3: Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan

menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

 

Orsak till att olägenhet finns i bostadssammanhang, anser FHM är att brister kan finnas i en lägenhets konstruktion och därför ska 9 kap. § 3 gälla.

Den som bedriver en verksamhet eller utför åtgärder är ”verksamhetsutövare” och därmed ansvarig för egenkontrollen (9 kap. § 9 miljöbalken). Exempel

på ansvariga verksamhetsutövare är fastighetsägare och därmed ställs långtgående med hänvisning till miljöbalken 9 kap. § 3 och § 9.

Ovanstående är hämtat från FHMs hemsida, länk: FHM egenkontroll

Förtydligande beträffande Kap. 9 i  miljöbalken så berör detta avsnitt ”miljöfarlig verksamhet”. Frågeställningen är hur FHM kan likställa en lägenhet med

”miljöfarlig verksamhet” och i sammanhanget bortse från den verksamhet som däri bedrivs. Dock är denna frågeställning ännu inte besvarad. Hur kan en

fastighetsägare agera för att på bästa sätt kunna värna om en så trygg, trivsam och bekväm boendemiljö som möjligt till rimlig kostnad och samtidigt kunna

leva upp till alla de diffusa krav som ställs?

 

Faktorer som tillsynsmyndigheten bör kontrollera vid tillsyn av fastighetsägare

är klagomålshantering, buller, ventilation och luftkvalitet, fukt och mikroorganismer, radon, temperatur, legionella och skadedjur. För att snabbt kunna fånga

upp fel och brister i en fastighet är det viktigt att det finns en fungerande klagomålshantering. Boende ska ha möjlighet att felanmäla problem i fastigheten under

kontorstid och jourtid. Det är också viktigt att fastighetsägaren har en bra kommunikation med berörda om hanteringen av problemet, vilka åtgärder som utförs,

när de ska utföras samt att fastighetsägaren kontrollerar att utförda åtgärder fungerat som avsett.

 

FUKT OCH MIKROORGANISMER

Fuktskador i en fastighet ger ofta upphov till mikrobiell påväxt och mögelskador som kan påverka hälsan negativt. Därför bör fukt och mögelskador alltid

åtgärdas så fort som möjligt. I fastighetsägarens egenkontroll ska det finnas rutiner för åtgärder vid fuktskador men även rutiner för hur man förebygger fukt-

skador. Det ska också finnas rutiner gällande ansvar, för vem som gör vad vid en fuktskada. Indikationer som kan tyda på problem med fukt och på att ytter-

ligare utredningar behövs kan vara synliga fuktskador och fuktfläckar, missfärgningar eller bubblor i golvmattor och tapeter samt omfattande kondens på

fönstrens insida vid en utomhustemperatur av minus 5 grader C eller lägre. Även en främmande lukt kan vara en anledning till vidare utredning eller åtgärd.

Folkhälsomyndigheten ger vägledning: Allmänna råd om fukt och mikroorganismer

 

TEMPERATUR

För låg och för hög temperatur i en bostad kan utgöra en olägenhet för människors hälsa. Gällande temperatur bör egenkontrollen bland annat innehålla:

¤ funktionskontroll av värmesystemet

¤ kontrollmätning av inomhustemperaturen

¤ kontroll av nyttjanderättshavarens upplevelse av inomhusklimatet

¤ rutin för hantering av klagomål.

Folkhälsomyndigheten ger vägledning i allmänna råd om temperatur inomhus (FoHMFS 2014:17) och

ger också mer utförlig information i handboken Temperatur inomhus.

Övrig information om temperatur inomhus hos Folkhälsomyndigheten

 

VENTILATION

Ventilationen är en viktig faktor för att inomhusluften ska vara bra. Ventilationen ska kontinuerligt föra bort luftföroreningar oberoende

av belastning, väder, årstid och temperatur. I byggnader med dålig och ineffektiv ventilation blir de föroreningar som bildas kvar inomhus.

Dessutom kan för höga nivåer av luftfuktighet uppkomma. I egenkontrollen bör finnas rutiner för:

¤ skötsel av ventilationsanläggningen, till exempel filterbyten och rutiner för rengöring av ventilationskanaler

¤ obligatorisk ventilationskontroll

¤ att kontrollera att inte tilluften är förorenad.

Folkhälsomyndigheten ger vägledning i allmänna råd om tillsyn enligt miljöbalken – ventilation (FoHMFS 2014:18), och

mer information i informationsbladet om ventilation – luftkvalitet.

Ventilationen kontrolleras genom den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK), se länk Boverket. Boverket har regler för OVK. Att denna kontroll är utförd

anser FHM inte är en garanti att luftkvaliteten är bra utan talar om att ventilationssystemet fungerar som avsett.

Länk på Folkhälsomyndighetens hemsida: Faktorer som bör kontrolleras 

Tillsynsvägledning flerfamiljshus

Det är fastighetsägarens ansvar att känna till lagstiftningen i miljöbalken som berör verksamheten, men även andra lagar som kan gälla för verksamheten,

till exempel Boverkets byggregler. Miljöbalken ställer krav på att en fastighetsägare ska ha egenkontroll. I egenkontrollen ska finnas rutiner för att identifiera,

upptäcka, förebygga och åtgärda brister i verksamheten. Fastighetsägaren ska på ett systematiskt sätt planera och kontrollera verksamheten för

att undvika hälsoproblem för de boende och skador på miljön. Bra rutiner i egenkontrollen beskriver vanligtvis vad som ska göras, vem som ska göra det,

hur arbetet ska utföras, när det ska utföras och när det är lämpligt att detta dokumenteras. Vid akuta fel, till exempel en vattenskada, är en tydlig

ansvarsfördelning nödvändig för att göra snabba åtgärder som minimerar skadans omfattning. Egenkontrollen kan utformas så att den samspelar med

motsvarande bestämmelser i annan lagstiftning, till exempel brandskydd, obligatorisk ventilationskontroll – OVK och med frivilliga ledningssystem.

För ämnet aktuella länkar på FHMs hemsida

Vägledning om miljöbalken

Särskilda regler om hälsoskydd enligt 9 kap. miljöbalken

Inomhusmiljö / Tillsynsvägledning hälsoskydd

Vägledning / Egenkontroll   (Handbok)

Egenkontroll