Bibliotek  >>  Så planeras Sverige  >>  Nationell planering  >>  Sverige 2025

Sverige 2025

Nedan presenteras en kort sammanfattning av det huvudsakliga budskapet i Boverkets visionens ”Sverige 2025

 

Sammanlänkade städer stärker regionernas utveckling

De stora städerna växer stadigt. År 2025 kan de fungera som ekonomiska och kulturella motorer för sina respektive regioner, som också hjälper småorterna att

växa och utvecklas. För att nå dit måste huvudorter och småorter bindas samman med utvecklad kollektivtrafik och fler cykelstråk, så att människor enkelt kan

röra sig mellan orterna. På så sätt minskar också bostadsbristen i kommunerna eftersom människor enkelt får tillgång till hela regionens bostäder.

 

Förtätning och minskad biltrafik ger hållbara städer

Hållbarhet är en förutsättning för att det ska finnas resurser också till kommande generationer. År 2025 kan livsmiljön i och runt städerna vara hållbar, med

hjälp av medveten stadsplanering. Då måste biltrafiken i innerstäderna minska och lämna plats åt promenadvägar, cykelstråk och mötesplatser. Dessutom

behöver många områden i städerna rustas upp eller förtätas, så att alla människor i och runt staden kan hitta ett boende och en bostadsort som passar deras

behov.

 

Samverkan utvecklar små orter och glesbygd

Befolkningen i små orter och i glesbygden minskar sedan länge. Minskningen fortsätter år 2025, men kan ske mer planerat än den gör nu. Stat, byar, bygder

och kommuner behöver samverka så att de mindre samhällena kan erbjuda attraktivt boende, möjlighet till distansarbete och en levande besöksnäring. Ett

sådant samarbete gynnar också de orter som inte överlever, eftersom aktörerna tillsammans kan hitta lösningar för de människor som ändå bor kvar.

 

Hållbart byggande ger livskvalitet

I dag byggs för få nya bostäder, samtidigt som många befintliga bostadsområden behöver rustas upp. År 2025 kan allt byggande vara hållbart och flexibelt,

med fokus på livskvalitet, god hälsa och hushållning med resurser. Nybebyggelsen behöver bli energieffektiv och måste gå att förändra utifrån människornas

och samhällets skiftande behov. Då behöver byggandet anpassas till såväl behoven på bostadsmarknaden som kommande klimatförändringar och nya regler

för återvinning och kemikalieanvändning.

 

Universitet och högskolor driver den regionala tillväxten

Fler och fler söker sig till Sveriges universitets- och högskoleorter. År 2025 kan dessa orter vara viktiga regionala noder för arbetsmarknad och infrastruktur,

tack vare den stora inflyttningen, den yngre befolkningen, den större branschbredden och den högre utbildningsnivån. Det bygger på att högskolorna samverkar

med varandra, nischar sig mer mot det regionala näringslivet och ger människor fler möjligheter att studera nära sin bostadsort och på distans.

 

Långsiktig planering gynnar råvaruuttag och förädlingsindustri

Sverige har gott om naturresurser och råvaror i form av till exempel vatten, vind och mineraler. År 2025 kan samhället utveckla dessa långsiktigt och bärkraftigt,

och undvika att satsa på enstaka verksamheter med begränsad användningstid. Då behöver stat och näringsliv utveckla järnvägsstråk som knyter ihop de större

norska och nordliga svenska hamnstäderna, samt planera för gruvor och större vindkraftparker så att de påverkar omgivningen så lite som möjligt.

 

Prioritering och marknadsföring utvecklar besöksnäringen

Besöksnäringen är viktig på många håll i landet redan i dag. År 2025 kan besöksnäringen vara en av våra allra viktigaste näringar, och vi i Sverige kan vara

internationellt kända för att värna våra natur- och kulturmiljöer. I så fall behöver besöksnäringen prioriteras i utvecklingsprogrammen, och några stora och kända

besöksorter måste marknadsföra sig internationellt. Sådan internationell marknadsföring ger också draghjälp till närliggande besöksmål.

 

Utbyggda järnvägsstråk förbättrar transporter och klimat

Dagens transportsektor behöver snabbt minska utsläppen av klimatpåverkande gaser. År 2025 kan de flesta gods- och persontransporter till och inom Sverige ske

med järnväg och sjöfart, men då krävs en kraftfull omställning med nya och förbättrade järnvägsspår som binder ihop städer, hamnar och naturresursrika

områden. Dessutom behövs utvecklade spår för godstrafik till Ryssland, östra Europa och Asien.

 

Utbyggd kollektivtrafik gynnar regional utveckling

Om städerna och regionerna ska kunna utvecklas måste det vara lätt att förflytta sig i och mellan storstäderna och de omgivande stationssamhällena. År 2025 kan

kollektivtrafiken vara både attraktiv och lättillgänglig, så att människor enkelt kan pendla även över läns- och landsgränser. En utvecklad kollektivtrafik förutsätter

att näten för tunnelbana, spårvagn, pendeltåg och fasta stombussnät utvecklas kraftigt. En sådan utveckling kortar även restiderna och minskar trycket på centralt

belägna bostäder.

 

Förnybara energikällor ger fossilfritt energisystem

I dag kommer ungefär två tredjedelar av den energi som används från icke förnybara källor, men år 2025 kan Sverige ha ett i princip helt fossilfritt elenergisystem.

Det som krävs är att vi energieffektiviserar nybebyggelsen, samtidigt som vi aktivt utvecklar och bygger ut systemen för sol-, vind-, våg- och bioenergi. Dessutom

behövs smarta elnät som binder samman Europa.

 

Kartläggning och skydd tryggar tillgången på rent vatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel, vilket ställer höga krav på dricksvattensystemen. År 2025 kan dricksvattentillgångarna vara säkrade för framtida

användning. Eftersom klimatförändringarna påverkar både vattnets kvalitet och kvantitet måste dricksvattensystemen vara robusta och lätta att anpassa till

ändrade förutsättningar. Det förutsätter att alla stora grundvattenförekomster och stora ytvattentäkter får nationellt skydd, att vattenverken utvecklas och att

man planerar för vattenförsörjningen på såväl nationell som regional och lokal nivå.

 

Skyddad natur ger välbefinnande och hälsa

Stränder och grönområden behövs för friluftsliv och rekreation, men är också viktiga för klimatet. År 2025 kan stränder, skogar, odlingsmark och tätortsnära

natur vara både bättre skyddade och utvecklade så att alla människor har tillgång till en hälsosam livsmiljö. För att nå dit måste stadsplaneringen ta hänsyn till

behovet av grönområden, samtidigt som strandskyddet måste stärkas. Ett bättre naturskydd gynnar också den biologiska mångfalden.

Länk Boverket: Sverige 2025