Biblioteket  >>  Så planeras Sverige  >>  Nationell planering  >>  Nationella mål för planering  >>  Funktionshinderpolitiken

Funktionshinderpolitiken

Boverket är en av de myndigheter som har haft ett särskilt ansvar för att arbeta med speciella delmål inom regeringens strategi för funktionshinderspolitiken 2011-

2016. Varje år har Boverket rapporterat sitt delmålsarbete till regeringen och Myndigheten för delaktighet, MFD (före detta Handisam). MFD har därefter årligen

publicerat rapporten ”Hur är läget”, som gett det större sammanhanget – där beskrivs även andra myndigheters arbete. Den fysiska tillgängligheten är en central del

av de nationella målen inom funktionshinderspolitiken, eftersom personer med funktionsnedsättning har rätt att leva ett självständigt liv och delta i samhället på

lika villkor som andra. Mellan 2011 och 2016 har Boverket arbetat med följande fem delmål.

 

Delmål 1 – En bättre kommunal tillsyn över hur bestämmelserna om tillgängligheten och enkelt avhjälpta hinder följs

Boverket samarbetar med länsstyrelserna om tillsyn och vägledning för tillsyn inom kommunernas plan- och byggverksamhet. Det innebär att vi ger byggnads-

nämnderna råd och stöd i deras tillsynsarbete enligt 8 kapitlet 13 och 15 §§ plan- och byggförordningen (2011:338). Under 2014 förstärktes tillsynsvägledningen,

särskilt kring hur byggnadsnämnden ska hantera ingripanden och sanktioner i olika situationer. Detta var ett uppdrag från regeringen.

 

Delmål 2 – En förbättrad tillämpning av bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder

Man är skyldig att åtgärda enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet och användbarhet i publika lokaler och på allmänna platser. Detta enligt plan- och bygglagen 8

kapitlet 2 § punkt 3. Den 1 juli 2013 trädde Boverkets uppdaterade föreskrifter i kraft. Delmålet handlar om att öka förståelsen för vad enkelt avhjälpta hinder är, och

vem som ska avhjälpa det. En viktig del av arbetet är att svara på frågor om funktionshinder i den byggda miljön. Inom delmål 2 har Boverkets svarstjänst därför

utbildats om funktionshinder och fysisk tillgänglighet. Delmål 2 finns också med i samarbetet kring länsstyrelsernas tillsynsvägledning.

 

Delmål 3 – Fler kommuner ska ha inventerat sitt flerbostadshusbestånd ur tillgänglighetssynpunkt

En grund för att kommuner och fastighetsägare ska kunna arbeta för ett tillgängligt samhälle är att de känner till hur verkligheten ser ut i husen. Ett viktigt steg på

vägen är att kommunen gör en inventering av tillgängligheten i flerbostadshusen. Att kommunen åtar sig att inventera är inte ett löfte om att ordna en hiss i varje

hus, det är ett långsiktigt strategiskt arbete för att öka kunskapen om tillgängligheten i flerbostadshusen. Kunskapen gör att kommunen och fastighetsägaren

kan utveckla sitt arbete med tillgänglighet i bostadshus. Inventeringens resultat kan användas både för att planera förbättringar av tillgängligheten, för att stärka

planeringsarbetet och för att effektivisera bostadsförmedlingen. Det går att åstadkomma många förbättringar med små medel, om man väljer rätt arbetssätt. Det

fanns ett statligt stöd som kommuner kunde söka under 2014 och 2015  för att genomföra en inventering. Boverket har även tagit fram följande material som ska

underlätta för kommunerna att inventera:

– En rapport med goda exempel på genomförda inventeringar. Se ”Tillgänglighetsinventering av flerbostadshusbeståndet” under ”Relaterad information”.

– En handbok om hur en inventering går till av tillgängligheten i flerbostadshus, Inventera tillgängligheten i flerbostadshus samt en broschyr Enkelt avhjälpt i

lokaler som konkret presenterar verktyget i handboken.

– Ett bildspel Bildspel inventera tillgängligheten (Powerpoint, 3,46 MB) finns att ladda ner och använda när du ska presentera fördelarna med en inventering för

beslutsfattare eller samarbetspartners.

 

Delmål 4 – Funktionshindersperspektivet ska tydligt avspegla sig i den fysiska planeringen vid utgången av 2016

Funktionshindersperspektivet och tillgänglighetsaspekterna ska vara en del av den översiktliga planeringen, enligt både de funktionshinderspolitiska och de

transportpolitiska nationella målen. Konceptet Design för alla ska dessutom genomsyra statens arbete inom arkitektur, formgivning och design. Boverket

granskar hur funktionshindersperspektivet hanteras i översiktsplaner. Vi gör uppföljningsbesök i kommuner och länsstyrelser. Under 2014 har Boverket

arbetat med delmål fyra inom regeringsuppdragen vägledning för medborgardialog i översiktsplaneprocessen, vägledning till hållbarhetsbestämmelserna

i plan- och bygglagen och strategi för miljökvalitetsmålet.

 

Delmål 5 – Senast 2016 ska landets kommuner utöva en väl fungerande hantering av bostadsanpassningen med en hög grad av

rättssäkerhet

Delmål 5 är ett kunskapsmål som innebär att Boverket stödjer kommunernas arbete med att förändra sina handläggningsrutiner för hur bidragshanteringen

är tänkt att fungera. Boverket har tagit fram en webbhandbok om bostadsanpassningsbidraget. I handboken finns lagar, förarbeten och referat av domar

från kammarrätterna och högsta förvaltningsdomstolen som handlar om bostadsanpassningsbidrag och återställningsbidraget, som man kan söka för att

kunna återställa efter en bostadsanpassning. Se ”Bostadsanpassningsbidraget – en handbok” under ”Relaterad information”. Boverket har även gjort två

informationsfilmer om bostadsanpassningsbidraget. Den ena filmen handlar om rollfördelningen och vem som gör vad. Den andra filmen handlar om

beslutshanteringen. Filmerna finns även i syntolkade och teckenspråkstolkade versioner.

 

VEM GÖR VAD?

Boverket formulerade de fem delmålen som sedan fastställdes av regeringen. Det är Boverkets uppgift att nå delmålen, men framgången i delmålen beror

ofta på hur andra parter agerar.

Myndigheten för delaktighet, MFD, sammanställer varje år de strategiska myndigheternas årsrapporter, i sin Hur är läget-rapport. Sammanställningen

ger en bild av hur arbetet med funktionshindersfrågor utvecklas i Sverige. MFD är en sammanslagning av Handisam och delar av Hjälpmedelsinstitutet.

Länsstyrelsen och Boverket samarbetar för att vägleda kommuner i tillsynen av bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder, och av övriga bestämmelser

om tillgänglighet i plan- och bygglagstiftningen.

Kommunen har tillsynsansvar enligt bestämmelserna för enkelt avhjälpta hinder.

 

 

Läs mer under Boverkets länk: Strategin för funktionshinderspolitiken 2011-2016