Bibliotek  >>  Miljölagstiftningen   >>  Tillståndspliktig verksamhet

Tillståndspliktig verksamhet

Den som bedriver miljöfarlig verksamhet kan behöva ha tillstånds- eller anmälningsplikt för sin verksamhet. Vad som är miljöfarlig verksamhet bedöms bl.a

av miljöprövningsförordningen (2013:251). Prövning genom tillstånds- och anmälningsplikt enligt 9 kap. 6 § Miljöbalken är ett sätt för samhället att få en

resursavvägd kontroll över de verksamheter som från tid till annan bedöms vara de mest störande. Detta är syftet samtidigt som det är ett sätt att skapa

rättstrygghet för verksamheterna och för dem som är närmast berörda.

 

Kravet på tillstånd varierar

med typ av verksamhet och storleken på den och i huvudsak gäller följande.

1. Verksamheter som påverkar miljön mest ska söka tillstånd hos mark- och miljödomstol.

2. Verksamheter som påverkar miljön något mindre ska söka tillstånd hos miljöprövningsdelegation vid länsstyrelse.

3. Mindre verksamheter behöver inte ha tillstånd, utan endast anmäla till miljökontoret eller motsvarande i kommunen.

4. Mycket små verksamheter, som inte påverkar miljön särskilt mycket, behöver varken tillstånd eller anmälan, men de ska ändå följa kraven i miljöbalken.

Om tillståndsplikt saknas för en verksamhet kan tillsynsmyndigheten, med stöd av 9 kap. 6 § Miljöbalken förelägga en verksamhetsutövare att ansöka om tillstånd.

Förutsättningen är att verksamheten medför betydande risker eller olägenheter för människors hälsa eller miljön.