Bibliotek  >>  Bygglagstiftningen  >>  Certifierade byggprojekteringsföretag

Certifierade byggprojekteringsföretag

 

I propositionen lämnar regeringen förslag till ändringar i plan- och bygglagen som innebär att det införs en ny aktör i lagen: certifierat byggprojekteringsföretag.

Ett certifierat byggprojekteringsföretag ska ha särskild sakkunskap och erfarenhet i fråga om att bedöma utformningskraven på ändamålsenlighet och tillgänglighet

samt tekniska egenskapskrav vid nybyggnad av sådana bostadshus som kommer att framgå av myndighetsföreskrifter. Företaget ska kunna styrka detta med ett

certifikat som har utfärdats av ett organ som har ackrediterats för detta ändamål.

 

Förslagen innebär vidare att en byggherre kan använda ett certifierat byggprojekteringsföretag för projekteringen vid nybyggnad av sådana bostadshus som kommer

att framgå av myndighetsföreskrifter. Om ett sådant företag används ska byggnadsnämnden inte pröva sådana krav som omfattas av certifieringen, varken inför

beslut om bygglov eller startbesked. Det ska vara frivilligt för en byggherre att använda ett sådant företag.

 

Förslagen påverkar inte byggnadsnämndens möjlighet till kontroll under byggskedet eller tillsyn i efterhand. Förslagen påverkar inte heller byggnadsnämndens

bedömning av frågor om lämplig utformning och placering i förhållande till stads- och landskapsbild eller om en byggnad har en god form-, färg- och

materialverkan.

 

Förslagen syftar till att öka förutsägbarheten och effektiviteten i byggprocessen för de byggherrar som använder ett certifierat byggprojekteringsföretag och att

underlätta repeterbara processer.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.

 

Länk: Finnansdepartimentet

Länk propositionen i sin helhet: Certifierade byggprojekteringsföretag