Bibliotek  >>  Bostadslagstiftningen  >>  Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

 

Från kap. 1 meddelas att varje kommun ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen och syftet med planeringen ska vara att skapa

förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med övriga berörda kommuner, ge länsstyrelsen och andra regionala organ tillfälle

att yttra sig.

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Förändras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna

ska nya riktlinjer upprättas och antas av kommunfullmäktige. Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst innehålla följande uppgifter (§2):

* kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,

* kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och

* hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och

marknadsförutsättningar.

 

Länsstyrelsen ska lämna kommunerna i länet råd, information och underlag för deras planering av bostadsförsörjningen (§3) samt uppmärksamma

kommuner på behovet av samordning mellan kommuner i bostadsförsörjningen och verka för att detta kommer till stånd. Kommunens riktlinjer för

bostadsförsörjningen ska vara vägledande vid tillämpningen av 2 kap. 3 § 5 plan- och bygglagen (§4). En kommun ska lämna regeringen de uppgifter

om kommunens bostadsförsörjningsplanering som regeringen begär (§5). Om kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning brister i det som avses

i 2 § första stycket 3, får regeringen förelägga kommunen att anta nya riktlinjer (§6).


Direktlänk på Sveriges riksdags hemsida: Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Direktlänk: Regeringskansliet: Ny bostadsförsörjningslag (Publicerad maj 2018)

Direktlänk:

Boverket: Kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjning (Utfärdat maj 2019)

 

Statens offentliga utredningar: Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar. Slutbetänkande om utredningen om kommunal planering för bostäder (från 2018, pdf-fil)

Boverket: Kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen (Handbok utfärdat 2016)

SABO: Kommunernas ansvar för bostadsförsörjning förtydligas

Länsstyrelsen Bostadsförsörjning

SKR: Dokumentation: Kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen (Seminarium maj 2017)

Stockholms läns landsting: Betänkandet ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar (Skrivelse september 2018, pdf-fil)