Bibliotek  >>  Miljölagstiftningen  >>  Agenda 2030

Agenda 2030

 

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som innehåller de 17 Globala målen för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt

hållbar utveckling. Agenda 2030 är en central utgångspunkt för boverkets verksamhet.

 

Agenda 2030 för hållbar utveckling

Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling. Genom Agenda

2030 har världens länder åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 till år 2030 utrota fattigdomen och hungern överallt, bekämpa ojämlikheter inom

och mellan länder, bygga fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen, skydda de mänskliga rättigheterna och främja jämställdhet och kvinnor och flickors

egenmakt samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Världens länder har beslutat att skapa förutsättningar för en inkluderande

och hållbar ekonomisk tillväxt och anständigt arbete för alla med hänsyn till olika nivåer av nationell utveckling och kapacitet.

 

Agendan består av fem delar

1. En ingress.

2. En politisk deklaration.

3. Ett målramverk (de 17 globala målen och 169 delmål).

4. Medel för genomförande.

5. Ramverk för uppföljning och ansvarsskyldighet.

 

17 globala målen för hållbar utveckling

1. Ingen fattigdom.

2. Ingen hunger.

3. God hälsa och välbefinnande.

4. God utbildning för alla.

5. Jämställdhet.

6. Rent vatten och sanitet för alla.

7. Hållbar energi för alla.

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

9. Hållbar industri, innovation och infrastruktur.

10. Minskad ojämlikhet.

11. Hållbara städer och samhällen.

12. Hållbar konsumtion och produktion.

13. Bekämpa klimatförändringarna.

14. Hav och marina resurser.

15. Ekosystem och biologisk mångfald.

16. Fredliga och inkluderande samhällen.

17. Genomförande och globalt partnerskap.

 

Boverket och Agenda 2030

För Boverket är Agenda 2030 en central utgångspunkt för verksamheten. Det mesta som görs syftar till att uppnå mål som sammanfaller med agendans mål.

När ny verksamhet planeras säkerställs att agendans mål beaktas. Myndighetens verksamhetssystem har anpassats så att planering och uppföljning mot agenda-

målen alltid ska vara lätt att göra. Boverkets generaldirektör deltar i ett särskilt initiativ, GD-forum för Agenda 2030, där flera myndighetschefer samlas för att

säkerställa att de nationella myndigheterna samverkar för att uppnå målen.

Länk Boverket: Agenda 2030