Bibliotek  >>  Så planeras Sverige  >>  Nationell planering

Nationell planering

 

Sverige saknar idag en nationell samordnande och sektorsövergripande fysisk planering på land.

Ramar och målsättningar för den nationella sektorsplaneringen och för de regionala och kommunala planeringsnivåerna anges istället genom nationella mål

i budgetpropositionen och genom riksintressen och markregleringar i miljöbalken. Utöver nationella mål och riksintressen finns sektorsmyndigheter som tar

fram nationella planer över sina områden. Till exempel Trafikverkets Nationella plan för transportsystemet och Havs- och vattenmyndighetens tre nationella

havsplaner.

 

Som ett stöd i genomförandet och uttolkningen av de nationella målen fick Boverket 2011 ett uppdrag av regeringen att ta fram en vision för Sverige 2025, se

även i pdf-format, Vision för Sverige 2025. Vision för Sverige 2025 beskriver var vi behöver befinna oss år 2025 för att nå de nationella målen till år 2050.

Läs mer om Vision för Sverige 2025 i webbappen som du hittar under relaterad information.

Ytterligare länkar i ämnet på Boverkets hemsida.

 

Länk Boverket: Internationel påverkan

 

Nationella mål för planering

 

De nationella målen för planeringen anges i budgetpropositionen som regeringen lämnar till riksdagen. Mål och ekonomiska styrmedel kompletterar andra

mer regulativa sätt att påverka utvecklingen inom olika sektorsområden. Enligt plan- och bygglagen ska det framgå av översiktsplanen hur kommunen i den

fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för

en hållbar utveckling. Liknande krav finns också på regionplanen som även den ska redovisa hur hänsyn har tagits till nationella och andra regionala och

kommunala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling i länet. Boverket gjorde 2011 en sammanställning av de då aktuella nationella

målen som kunde anses ha koppling till fysisk samhällsplanering. Sammanställningen uppdaterades sedan under 2015 och under 2020.

Barn på en lekplats. Foto:

Miljömålsarbete: Boverket kommer under 2016 att genomföra åtgärder som bidrar till att öka takten i arbetet med att nå kvalitetsmålen och generationsmålet.

 

Två personer i gångtunnel med rullstol. Foto: Peter Kroon

Funktionshinderpolitiken: Den fysiska tillgängligheten är en central del av de nationella målen inom funktionshinderspolitiken, eftersom personer med

funktionsnedsättning har rätt att leva ett självständigt liv och delta i samhället på lika villkor som andra.

 

En grupp människor som arbetar med en modell av en stadsdel. Foto: Anna Callius

Jämställdhet i samhällsplaneringen: Jämställdhet skapas där ordinarie beslut fattas, där resurser fördelas och där normer formas. Därför måste jämställdhets-

perspektivet finnas med i det dagliga arbetet i alla verksamheter.

 

Relaterad information

 

Länk Boverket: Nationella mål för planering