Biblioteket  >>  Så planeras Sverige  >>  Nationell planering

Nationell planering

Sverige saknar idag en nationell samordnande och sektorsövergripande fysisk planering på land.

Ramar och målsättningar för den nationella sektorsplaneringen och för de regionala och kommunala planeringsnivåerna anges istället genom nationella mål

i budgetpropositionen och genom riksintressen och markregleringar i miljöbalken. Utöver nationella mål och riksintressen finns sektorsmyndigheter som tar

fram nationella planer över sina områden. Till exempel Trafikverkets Nationella plan för transportsystemet och Havs- och vattenmyndighetens tre nationella

havsplaner.

 

Som ett stöd i genomförandet och uttolkningen av de nationella målen fick Boverket 2011 ett uppdrag av regeringen att ta fram en vision för Sverige 2025, se

även i pdf-format, Vision för Sverige 2025. Vision för Sverige 2025 beskriver var vi behöver befinna oss år 2025 för att nå de nationella målen till år 2050.

Läs mer om Vision för Sverige 2025 i webbappen som du hittar under relaterad information.

Ytterligare länkar i ämnet på Boverkets hemsida.

 

Länk Boverket: Internationel påverkan