Bibliotek  >>  Myndigheter   >>  Boverket

Boverket

 

Boverket är den myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende, och en förvaltningsmyndighet för frågor om

1) byggd miljö,

2) hushållning med mark- och vattenområden,

3) fysisk planering

4) byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering.

Boverket skriver föreskrifter som preciserar de lagar som riksdag och regering förordnar Boverket att utföra. En föreskrift är en bindande regel som ska följas,

till skillnad från ett allmänt råd.

 

Boverkets uppdrag är att verka för kunskapsspridning inom sektorsområdet och att följa miljömålet ”God bebyggd miljö”. Dessutom ska Boverket arbeta

internationellt inom sitt sakområdet, se Boverkets regleringsbrev under länk: Boverkets regleringsbrev

Länk: Boverkets uppdrag och styrning.

 

I första hand ska Boverkets arbete riktas mot frågor som rör samhällsplanering, byggande och boende

ta fram föreskrifter och vägledningar

ansvara för tillsyn över energideklarationer och tillämpningen av plan- och bygglagen

administrera statliga stöd och bidrag

utreda och analysera frågor inom sitt verksamhetsområde

Boverkets rapport: Vision för Sverige 2025

Grunden för arbetet är Plan- och bygglagen, delar av Miljöbalken samt Bostadsförsörjningslagen.

 

Nyheter från Boverket

finns att hämta under en rad olika länkar på Boverkets hemsida.

Publicerat av Boverket med publikationer, nyhetsbrev och webbseminarier.

Boverkets yttranden över remisser 2020, med aktuella yttranden över remisser från till exempel olika myndigheter och kommuner.

Boverkets remisser, när nya förslag, en ny- eller ändrad regel ska detta föregås med en konsekvensutredningen med remiss till de som berörs av ändringen.

Nyheter från Boverket, där de senaste nyheterna från Boverket finns att hämta.

Boverkets nyhetsbrev presenterar ett urval av det som är på gång inom Boverkets område.

Boverkets nyhetsbrev PBL-kompetens, där man kan anmäla sig till nyhetsbrevet PBL kompetens som ger information om Boverkets vägledning

för tillämpningen av plan- och bygglagen, webbseminarier och aktiviteter inom kompetenssatsningen.

 

På länk: Nyheter på PBL kunskapsbank finns de senaste nyheterna på PBL kunskapsbanken (nyheterna visas på sidan i ungefär 6 månader)

På länk: PBL kunskapsbank, som är en handbok om plan- & bygglagen som består av 2 000 webbsidor för vägledning kring frågor som rör denna lag.

Boverket genererar en mängd utredningar som ska ligga till grund för det framtida regelverket. Hur verklighetsbaserade dessa utredningar är finns det många

frågetecken kring och viktigt för fastighetsägare att själva kunna ha en insikt i det som sker. Då kan också åtgärder vidtas så den egna verksamheten styrs mot

en så trygg, bekväm och hållbar bostadsmiljö som möjligt samtidigt som kraven på resurshushållning kan beaktas.

 

Det finns många länkar med nyheter från Boverket och nedan följer en sammanställning, länkar till Boverkets hemsida som kan vara värdefullt att följa.

Aktuella uppdrag den övergripande länken med information om pågående arbeten kopplat till byggande och ett urval av avslutade uppdrag.

Klimatdeklaration vid uppförande av byggnad där arbetet med införandet av ett krav på redovisning av en klimatdeklaration vid uppförande av byggnader

presenteras. Läs mer om klimatdeklarationen i en rapport under länk (pdf-fil): Utveckling_av_regler_om_klimatdeklaration_av byggnader till rapport som

utkom juni 2020.

Allmänt om kontroll att det i Sverige finns ett system för byggherrens egenkontroll av bärande konstruktioner. Det finns tre olika typer av kontroller;

dimensioneringskontroll, mottagningskontroll och utförandekontroll. Ju större risk för allvarlig personskada en kollaps av en konstruktionsdel kan förväntas

medföra, desto mer omfattande ska kontrollen vara.

 

Boverkets publikationer, är en länk där det går att ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Länkar till några exempel på uppdrag som Boverket har:

Kartlägga byggskador inom byggsektorn: Hög byggtakt, tecken på att byggskador ökar har Boverket uppdrag att kartlägga förekommande byggskador.

Möjligheternas byggregler: Boverket ser över reglerna i BBR och EKS, vilket senast den 20 december 2020 ska redovisas för regeringen.

God inomhusmiljö för alla: Boverket har att under åren 2018-2021 förstärka arbetet för att byggnader ska vara säkra och ha en god inomhusmiljö.

Plan för tillsynsvägledning 2020 – 2022: Boverket och länsstyrelserna ska ge tillsynsvägledning till byggnadsnämnderna och varje länsstyrelse ha treåriga planer.

Enkla och tydliga regler ska bidra till ökad effektivitet och fler bostäder: Det ska gå snabbare att bygga, byggandet behöver bli mer kostnadseffektivt och företag i

byggsektorn ska få större möjlighet att hitta nya innovativa lösningar som ökar effektiviteten i byggandet. Boverket gör nu på regeringens uppdrag en översyn

av myndighetens bygg- och konstruktionsregler. Ambitionen är att reglerna på sikt ska innehålla betydligt färre detaljerade krav, inga allmänna råd och inga

hänvisningar till standarder

 

Boverkets publikationer gällande regler för byggande

1. Boverkets byggregler (BFS 2011:69) som trädde ikraft den 1 juli 2018 (BFS 2018:4, BBR 26). Där finns de senaste ändringen av

Boverkets byggregler (BFS 2011:6) att hämta och ändringarna finns i dokumenterat på följande länkar.

Länk: Relaterad information, Ändringar i Boverkets byggregler, BBR den 1 juli 2018

Länk: Boverkets hemsida om Boverkets byggregler, BBR

 

Ladda ner pdf-fil, BBR

2. Boverkets konstruktionsregler, EKS och eurokoderna finns verkställighetsföreskrifter till kraven på bärförmåga, stadga och beständighet

i enlighet 8 kap. 4 §, punkt 1 i plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

 

Ladda ner konstruktionsreglerna, EKS i pdf-fil EKS 10

3. Boverkets författningssamling, ger information kring Boverkets författningssamling, BFS och tillhörande konsekvensutredning.

Boverkets hemsida, författningssamlingar

 

 

Boverkets byggregler, BBR,

är en samling av föreskrifter och allmänna råd som fastställs av Boverket och gäller svenska byggnader. BBR innehåller krav och råd gällande bland

annat utformning, bärförmåga, brand, hygien, buller, säkerhet och energihushållning. Mer om detta se länk: Byggregler och  länk: Om Boverkets

byggregler, BBR. Boverket ger ut föreskrifter och allmänna råd för byggande. Vilka regler som man behöver känna till och följa beror på vad som skall

byggas eller ändras, se länk: Om Boverkets regler för byggande och länk: Boverkets författningssamling

 

Läs mer om lagens innehåll under byggskedet, länk: Byggskedet

Boverkets hemsida, länk till: Krav på byggnadsverk, tomter med mera