Till fastighetsägare  >>  Till bostadsrättsföreningar

Till bostadsrättsföreningar (BRF)

 

Vårt arbete utgår från och införlivas i de krav som ställs på fastighetsägare gällande egenkontroll. Syftet är

– att underlätta styrelsearbetet

– att värna om en ändamålsenlig och sund bostadsmiljö till rimlig kostnad

– att det ska finnas en relevans i de krav som ställs och åtgärder som föreläggs

Vi söker kontakt med föreningar för att informera om vårt arbete och även bolla tankar kring vilka visioner och värdering som styr vårt regelverk och som

sedemera ligger till grund för de bostads- och miljökrav som ställs på fastighetsägare. Under hösten 2021 kontaktar vi föreningar via telefon och mail samt

kommer även att på olika platser bjuda in till seminarier.

 

Regler och samhälle förändras ständigt, hur påverkas BRF?

Miljöområdet blir allt mer komplext och det finns många åsikter i hur vår bostadsmiljö ska hanteras. Det ställs ofta långtgående och kostsamma krav på

fastighetsägare, men hur beaktas grundläggande parameter som ekonomi som är en viktig faktor i alla sammanhang? De krav som ställs ska vara relevanta

och det finns en hel del fördelar både för föreningar och dess medlemmar att uppnå med att agera förebyggande. Detta kan ske  genom att bättre tydliggör

de väsentliga parametrar som påverkar bostadsmiljön. Det finns idag allvarliga frågetecken och inte minst kostnadsutvecklingen är ett allvarligt problem.

Observera i diagrammet nedan hur väl föreningsavgifter fortfarande står emot den skenande prisutvecklingen.

 

Mer om den ekonomiska situationen, se länkar: Prisstegring samt Bostadsmarknaden och BRF


 

Byggombud har flera decenniers erfarenhet av miljörelaterade frågor inom fastighetsbranschen. Det finns frågetecken kring stringensen i de

utredningar som myndigheter genomför och hur de krav som därefter ställs stämmer överens med den lokala verkligheten. En ändamålsenlig och

sund bostadskvalitet med en hanterbar kostnadsbild har de facto kommit allt mer i skymundan.

 

För oss är det viktigt med en lokal förankring, utgå från de behov som finns i den aktuella bostadsmiljön och det är också där våra insatser planeras och

genomförs. Lagen är tydlig, beslut ska vara relevanta, vi hjälper till med implementering av de krav som ställs och detta införlivas i myndighetskravet

”fastighetsägares egenkontroll”, vilket ger extra styrka.

Vår förhoppning är att ni vill delta i en enkät som berör fastighetsägaransvaret och som ingår i vår FoU-verksamhet, Enkät: Till fastighetsägare

Under hösten 2021 bjuder vi in föreningar till vårt koncept med ett erbjudande samt planerar att inleda vårt seminarieprogram.

 

Välkommen att kontakta mig

Tekn L  Thomas Alsmo

0708 – 50 49 53

thomas@byggombud.se eller info@byggombud.se