Bibliotek  >>  Miljölagstiftningen   >>  Vägledning om miljörapportering

Vägledning om miljörapportering

Alla tillståndspliktiga, miljöfarliga verksamheter ska varje år lämna en miljörapport till sin tillsynsmyndighet enligt krav i miljöbalkens 26 kap. 20 §. Syftet med

miljörapporten är bland annat att ge

1. tillsynsmyndigheten erhåller underlag för sin tillsyn av de cirka 6 000 verksamheter som är skyldiga att lämna miljörapport

2.verksamhetsutövare får en bild av hur väl de följer villkoren för sin verksamhet och att de ska kunna stärka sin egenkontroll.

Vilka typer av verksamheter som berörs av tillstånds- eller anmälningsplikt framgår av bl.a. Miljöprövningsförordningen (2013:251). Länkar till olika lagparagrafer.

Miljöprövningsförordningen (2013:251)

Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Miljöbalken (1998:808)

Byggnader och tillståndsplikt

När byggnader uppförs, byggs om eller byggs till finns det en rad krav som ska uppfyllas. Väl när byggnader är på plats så bedrivs vanligtvis någon form av

verksamhet i byggnaden och i dessa sammanhang oerhört värdefullt att kunna fastställa, vem har ansvar i olika sakfrågor. Detta med tanke på hur myndigheter

tolkar miljöbalken och fastighetsägares ansvar. Därför viktigt för fastighetsägare att vara tydliga beträffande ansvarsfördelningen i olika sakfrågor. Mer om detta

se länk: Fastighetsägande och lagen

Länk till Naturvårdsverkets hemsida, Vägledning om miljörapportering