Bibliotek  >>  Regeringskansliet

Regeringskansliet

 

Det finns många problem inom bostadssektorn och därför har regeringen tillsatt en särskild utredare. Uppdraget innebär att utreda dels den uppgiftsfördelning

som funnits sedan 1940-talet mellan stat och kommun samt dels visa på tillgängliga bostadspolitiska verktyg och vid behov lämna förslag som ökar deras effektivitet.

 

 

Syftet med utredningen är att skapa förutsättningar för en socialt hållbar bostadsförsörjning som underlättar situationen för hushåll som har svårt att skaffa en

bostad på marknadens villkor, bl.a. strukturellt hemlösa. Samtidigt ska boendesegregation motverkas och förutsättningar för jämlika uppväxt och levnadsvillkor

förbättras. I sammanhanget är det angeläget att det finns en tydlig uppgiftsfördelning i det allmänna systemet samt att de bostadspolitiska verktygen är både

effektiva och ändamålsenliga. Utredaren ska föra en dialog med Sveriges Kommuner och Regioner samtidigt som synpunkter inhämtas från dem och en

parlamentariskt sammansatt referensgrupp knytas till utredningen.

 

 

Utredaren ska bl.a.

A:

B:

 

C:

 

D:

 

 

 

E:

 

F:

 

G:

 

H:

vid behov föreslå hur uppgiftsfördelningen inom det allmänna kan tydliggöras för att säkra att ändamålsenliga åtgärder vidtas,

analysera systemet med hyresgarantier och bedöma om det är ett ändamålsenligt och effektivt stöd för enskilda hushåll som söker

bostad och vid behov föreslå en mer kostnadseffektiv utformning,

analysera hur de kommunala bostadsförmedlingarna och förturssystemen fungerar som verktyg för en socialt hållbar bostadsförsörjning

och vid behov föreslå hur det allmännas roll i förmedlingsfrågor kan utvecklas,

analysera skillnader i arbetet med bostadsförsörjningsfrågor mellan de kommuner där det finns ett allmännyttigt bostadsaktiebolag eller

en bostadsstiftelse och de kommuner där sådana saknas och vid behov föreslå åtgärder som utvecklar bolagens arbete för en socialt hållbar

bostadsförsörjning och åtgärder som leder till att förutsättningarna för en socialt hållbar bostadsförsörjning även finns i kommuner som i

dag saknar allmännyttiga bostadsföretag,

analysera hur mark som det allmänna äger, och som är lämplig för bostadsbyggande, kan användas som verktyg för en socialt hållbar

bostadsförsörjning och vid behov föreslå hur verktyget kan utvecklas,

analysera hur den kommunala befogenheten att lämna ekonomiskt stöd till enskilda hushåll i syfte att minska deras kostnader för att

skaffa eller inneha en permanentbostad används och vid behov föreslå förändringar,

kartlägga kreditgivares villkor för förstagångsköpare och i vilken utsträckning undantaget från amorteringskrav vid nyproduktion

används av kreditgivarna och analysera orsakerna till det som kartläggningen visar, och

analysera villkoren för den icke-spekulativa bostadsmarknaden och lämna förslag på hur den delen av bostadsmarknaden kan öka i Sverige.

 

Uppdraget ska redovisas senast den 8 november 2021.

Länk, regeringskansliet: En socialt hållbar bostadsförsörjning – Dir. 2020:53

Ladda ner regeringsdokumentet (pdf-format): Dir 2020_53 En socialt hållbar bostadsförsörjning_slutversion

 

 

Boverket har fått i uppdrag av regeringen att under åren 2018–2021 förstärka arbetet för att nya och befintliga byggnader ska ha en god inomhusmiljö. År 2018

publicerade Boverket rapporten Kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn (2018:36) och att fel brister och skador i byggandet kostar samhället

över 100 miljarder per år, kostnader som skulle kunna minska genom att bygga rätt från början. I rapporten läggs också möjliga förklaringar fram, exempelvis

att den höga förekomsten av fel, brister och skador till stor del handlar om bristande motivation och engagemang i byggsektorn. Slutsatserna i rapporten är väg-

ledande för det fortsatta arbetet inom regeringsuppdraget att förstärka arbetet för en god inomhusmiljö.

 

Boverket föreslår att regeringen ger Boverket fortsatta anslag

och rollen att vara en sammanhållande och pådrivande aktör som långsiktigt ska verka för att minska förekomst av fel, brister och skador i byggsektorn och

därmed bidra till god inomhusmiljö och minskade samhällsekonomiska kostnader. Dessutom menar Boverket finns det behov av oberoende forskning inom

denna sektor och föreslår att regeringen ger Boverket rollen att fördela egna  forskningsmedel för att kunna stödja samhällsrelevant forskning, som är särskilt

viktig för vår myndighetsutövning och för vårt verksamhetsområde. Inom detta ser Boverket behov av kunskapsfördjupning exempelvis inom områdena

inomhusmiljö, byggnadsmaterial samt fel, brister och skador. Rapportlänk: Uppdrag att förstärka arbetet för en god inomhusmiljö, delrapport 2 (sept. 2020)

 

Nytt från regeringskansliet

Länk: Regeringskansliet pressmeddelanden

Länk: Propositioner – Bostäder och samhällsplanering samt Miljö och klimat

Det kommer regelbundet nya direktiv från regeringskansliet som ska verkställas av myndigheter och införlivas i det svenska vardagslivet. Detta sker

i en allt intensivare takt det är inte alltid helt lätt att kunna följa med i alla de turer som sker. På Regeringskansliets hemsida under länk: Propositioner –

Bostäder och samhällsplanering samt Miljö och klimat meddelas nyheter som berör området

Det bör finnas ett syftet med de åtgärder som genomförs och i detta sammanhang bör syftet vara, ”att värna för en så hållbar bostadsmiljö som möjligt”. Därför

är det av betydelse att regler tar hänsyn till de behov som finns, både i det lokala och i det övergripande samhällsperspektivet, vilket också regeringskansliet

själv understryker, se exempelvis länk: Ett förenklat och effektivt regelverk. Naturligtvis är det inte möjligt för en individuell fastighetsägare att kunna agera

mot eventuella brister som finns men nyttigt är att känna till ”hur det fungerar”  för att bättre kunna hantera regelverket i vardagsarbetet.