Vi erbjuder

Med de tjänster vi erbjuder hjälper vi alla fastighetsägare stora som små, privata och offentliga.

 

ANALYS OCH EGENKONTROLL

Med utgångspunkt från vårt analys och egenkontrollprogram erbjuder vi ett antal tjänster inom bygg- och fastighetsområdet och

till stöd i arbetet finns vårt bibliotek 

Boverkets uppfattning är att det nuvarande kontrollsystemet anses bristfälligt. Det är framför allt egenkontrollerna enligt PBL som anses vara verkningslösa.

Boverket kan utveckla sin vägledning i dessa frågor på PBL- kunskapsbanken och frågor om ändrad lagstiftning på området får beredas i vanlig ordning och

beslutas av riksdag och regering. Utlåtandet hämtat från sida 72 i Boverkets rapport

– länk direkt till pdf-fil: Kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn

– länk via Boverkets hemsida: Kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn

Mer om regeringsarbetet se länk: Särskilda utredningar från regeringen

 

Seminarier och utbildning

Vi genomför anpassade seminarier och informationsinsatser, direkt mot fastighetsägare och bjuder in till anpassade seminarier

 

Byggtekniska miljöutredningar

Problemen inom bygg- och fastighetssektorn ökar och de analysmetoder som används är ofta, för en lekman, inte helt lätta att förstå. Vi hjälper till med

att reda ut, vad som gäller

 

Bygg- och projektledning

Vi är behjälpliga genom hela kedjan från programhandlingar, projektledning, att leda de praktiska insatserna och tills det att slutbesiktning är genomförd

 

Bakgrund

Samhällsbyggnadsprocessen har de senaste decennierna blivit mer komplicerad och det är inte helt lätt att hålla isär vad som är relevant eller ej.

Utredningar och utlåtanden produceras i en strid ström, men det finns en osäkerhet kring hur direktiv ska tolkas. Medvetet eller omedvetet, både

brister och intressekonflikter finns som får konsekvenser i den lokala bostadsmiljön. För att skapa möjlighet för en tryggare och mer kvalitativ

bostadsmiljö är det värdefullt för fastighetsägare att tydliggöra vilka parametrar som påverkar bostadsmiljön och på vilket sätt som de påverkar.

Märkligt nog är detta ingen självklarhet och därtill är ansvarsfrågan diffus, med kraftig slagsida till fastighetsägares nackdel. Med vårt stöd kan

fastighetsägare ta ett starkare initiativ med syftet ”att verka för en så trygg och bekväm bostadsmiljö som möjligt samtidigt som kraven på resurshushållning

och hållbarhet beaktas”. 

 

Hur sätts ramar och gränser?

En fråga som inte är helt lätt att svara på. Det finns en del frågetecken i dagens regelverk och den ena verksamheten är inte den andra helt lik. Därför

är det värdefullt att med styrkt underlag verifiera de åtgärder som görs och kanske även ”de som inte görs”. I annat fall ökar risken för en godtycklig

och osäker hantering då det är svårt för externa parter, inklusive myndigheter, att helt besitta den väsentliga kännedom som är nödvändig i en indivi-

duell verksamhet. De krav på åtgärder som myndigheter ställer ska även fungera i det lokala sammanhanget och bygga på det som lagen de facto

föreskriver. Men det är uppenbart att avståndet har blivit stort mellan de som styr regelverket och den verklighet som råder inom bostadssektorn.

 

Välkommen att kontakta mig för en förutsättningslös diskussion

Thomas Alsmo

0708 – 50 49 53

Byggombud Thomas Alsmo AB

thomas@byggombud.se eller info@byggombud.se