Bibliotek  >>  Miljölagstiftningen   >>  Miljömål 2030 & 2045

Miljömål 2030 & 2045

 

Det klimatpolitiska ramverket inbegriper fem etappmål som ska nås mellan 2020 och 2045. På denna sida beskrivs de två etappmålen som handlar om

1. Globala mål till 2030

2. Utsläpp av växthusgaser till år 2045


1. Globala mål till 2030

De globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030 innebär att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld. Att uppnå miljömålen innebär

att uppnå den ekologiska dimensionen som anges i Agenda 2030, Källa länk: Sveriges miljömål – Sveriges miljömål och de globala hållbarhetsmålen Detta mål

finns i 170  länder och syftet är att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter, främja fredliga samhällen och stötta  länder att nå detta mål till år 2030.

FN:s utvecklingsprogram (UNDP)

 

 

På sin hemsida skriver, Globala målen meddelas att detta är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till

för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:

Att avskaffa extrem fattigdom.

Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.

Att främja fred och rättvisa.

Att lösa klimatkrisen. Genom Globala målen för hållbar utveckling menas att detta kan bli verklighet.

Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden, och andelen väntas stiga till 70 procent år 2050. Växande städer kan skapa nya möjligheter för

ekonomisk tillväxt, men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav

som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering av bostäder,

infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver ny teknik och samarbete mellan flera sektorer.

Inkluderande och innovativ stadsplanering behövs för att göra städerna säkra och hållbara för framtiden.

 

 

Läs mer under länk: Globala mål 11: Hållbara städer och samhällen

Boverket meddelar att den 19-22 oktober 2020 genomförs insatser för att stärka kopplingen mellan forskning och praktik och skapa omställningskraft i

kommunerna för hållbara städer och samhällen! Det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande och Rådet för hållbara städer, med

totalt 18 myndigheter och organisationer, genomför den digitala konferensen med en mängd valbara sessioner utifrån olika perspektiv påmål 11 och dess

delmål. Mer information och anmälan på Formas webbplats

 

2. Utsläpp av växthusgaser till år 2045

Det klimatpolitiska ramverket inbegriper fem etappmål som ska nås mellan 2020 och 2045. På denna sida beskrivs de fyra etappmålen som handlar om utsläpp

av växthusgaser till år 2020, 2030, 2040 och 2045. Därtill finns målet som handlar om utsläpp från inrikes transporter

 

   

 

Utsläppen för Sverige år 2020 bör vara 40 procent lägre än utsläppen år 1990 och gäller för de verksamheter som inte omfattas av EU:s system för handel med

utsläppsrätter. Detta innebär att utsläppen av växthusgaser år 2020 ska vara cirka 20 miljoner ton koldioxidekvivalenter lägre för den icke handlande sektorn i

förhållande till 1990 års nivå. Minskningen sker genom utsläppsreduktioner i Sverige och i form av investeringar i andra EU-länder eller flexibla mekanismer

som mekanismen för ren utveckling (CDM). Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå

negativa utsläpp. För att nå nettonollutsläpp får kompletterande åtgärder tillgodoräknas. Utsläppen från verksamheter inom svenskt territorium ska vara minst

85 procent lägre än utsläppen år 1990. Källa länk: Sveriges miljömål – Utsläpp av växthusgaser till år 2045 

Mer om växthusgaser se länk: Växthusgaser