Vi erbjuder

Egenkontroll

LOKALA DIREKTIV  –  AKTIVITETSPLAN  –  BAKGRUND  –  TOLKA UTTRYCK

 

 

FRÅN PARAGRAFER TILL VARDAGSARBETE

> En rätt genomförd egenkontroll

> Åskådliggör hållbarheten

> Ger verksamheten bättre styrmöjligheterViktigt att verksamhetsutövare själv kan visa

att arbete bedrivs för att minska miljöpåverkan från den verksamhet man ansvarar för och

att tillräcklig kunskap finns för att uppfylla miljöbalkens krav.

Detta i enlighet med de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken och kravet på egenkontroll i 26 kap. 19 § miljöbalken.


Kravet på egenkontroll innebär att verksamhetsutövare regelbundet ska ha kontroll över sin verksamhet och hur den påverkar miljön.

Det kan ske genom beräkningar, undersökningar, andra utredningar eller mätningar och

A. att rutiner finns för t.ex. hantering av utrustning, minskad risk för onödiga utsläpp och att kunna sänka energiförbrukningen

B. att sedan följa upp åtgärder med mätresultat och andra studier så förbättringsåtgärder kan identifieras.


Syftet med egenkontroll är att vara ett förebyggande arbete.

Detta ska ske genom att ha planering och kontroll över verksamheten med tanke på hälsa och miljö.

Egenkontrollen innehåller fyra delmoment:

1. att planera,

2. att genomföra,

3. att följa upp och

4. att kontinuerligt förbättra.

Ovanstående hämtat från Naturvårdsverkets hemsida, se länk: Naturvårdsverket egenkontroll

 

Den centrala operativa tillsynsmyndigheten för området är Folkhälsomyndigheten (FH).Det är tre grundbultarna som egenkontrollen ska bygga på är

1. lagen

2. den egna verksamhetens förutsättningar

3. de lokala direktiven

För fastighetsägare är det nödvändigt att kalibrera,

– hur de lokala direktiven förhåller sig

– till den egna verksamheten och detta

– i förhållande till lagen.

Finns motstridigheter dokumenteras detta och beskrivning upprättas hur hanteringen ska ske i vardagsverksamheten.

Mer om detta, se länk: Lokala direktivHållbarhet, ett centralt uttryck.

Vad exakt står detta uttryck för och vad ska det innehålla?

Egenkontrollarbetet ska utgå från den egna verksamhetens förutsättningar.

Därför är det lämpligt att verksamhetsutövaren själv formulerar vad hållbarhet innebär för den aktuella verksamheten.För fastighetsägare, värdefullt att själva ta initiativet över sitt kvalitets- och miljöarbetet.

Det bör undvikas att i för stor utsträckning bli beroende av externa aktörer i egenkontrollarbetet.

Istället, med sin egen kunskap och kompetens konstruera egenkontrollprogrammet öppnar nya dörrar för att själv kunna styra hanteringen.

Detta är också syftet, då utgångspunkten för egenkontrollen är den egna verksamhetens förutsättningar och behov.

Därför att själv formulera sin egenkontroll  ger många fördelar.


Från myndigheter kommer en hel del uttryck som kan vara svåra att definiera i vardagsarbetet.

Generellt finns en otydlighet inom området och det är inte helt lätt att hitta definitioner för många av de uttryck som används.

Under länk, Tolka uttryck finns en sammanställning över de uttryck som vi bedömer fordrar en tydligare definition.Vad ger en egenkontroll för möjligheter?

Som framgår;

det är inga unika insatser som ska till,

utan sannolikt, i grund det som verksamheten redan bedriver.


Därför vettigt som fastighetsägare, att själv upprättar en formellt riktig egenkontroll som tydligt deklarerar

den inriktning och det arbetssätt som bedrivs och

att detta följer de miljöaspekter, myndighetsdirektiv och den lagstiftning som gäller

detta ger initiativ.

Med tanke på att den otydlighet som finns gällande kvalitetskrav och inom det byggtekniska miljöområdet

kan i förekommande fall en viss motstridighet identifieras mellan,

för verksamheten lämplig miljöhantering och

de direktiv som myndigheter påtalar.


I dessa fall är det extra värdefullt för fastighetsägare att vara uppdaterade och visa

med stöd av lagen,

med stöd av den egna kunskapen och erfarenheten

riktigheten i den hantering som verksamheten bedriver.DET FINNS ETT SAMHÄLLSNYTTIGT UTRYMME FÖR FASTIGHETSÄGARE ATT FYLLA.

Dock kan inte en fastighetsägare på egen hand åtgärda eventuella brister som finns i systemet;

men genom att genomföra egenkontrollprogram

blir det också lättare att stå emot eventuellt externa utlåtanden av avvikande karaktär.


Ökad kunskap minskar risk för missförstånd och det blir mer utrymme för beslut som bygger på fakta.

1. Myndighetskrav och -direktiv tas emot av en mer uppdaterad fastighetsförvaltning.

2. Verksamheten tar till sig direktiv och formalia inom de ramar som är lämplig för dess produktion.

3. Hanteringsformen blir tryggare, kan deklareras och hanteras på ett sakligare sätt.

Sammantaget ger en rätt genomförd egenkontroll förutsättningar för att

> resurser kan hanteras på ett mer effektivt sätt

> fastighetsägaren kan ta initiativet

> obehagliga överraskningar kan undvikas

> harmonin i boendet ökar.

Trygg boendemiljö, en grund för ett harmoniskt liv.AKTIVITETER SOM INGÅR I EGENKONTROLLPROGRAMMET

1. Genomgång och avstämning av myndighetsdirektiv gentemot den befintliga hantering som sker i verksamheten.

2. Mätningar i byggnaden; temperatur (ᵒC), den relativa luftfuktigheten (%) samt enkät till de boende gällande bostadsmiljön.

3. Byggnadsbesiktning; utvändigt, vind, källare, gemensamhetsytor och ett par representativa lägenheter.

4. Sammanställning, analys med omvärldsperspektiv, skriftlig dokumentation och intyg på genomförd egenkontroll.

5. Handlingsplan upprättas utifrån resultatet som egenkontrollen visar.

6. Avstämningsmöte med fastighetsägaren.

7. Kommunikation med berörda intressenter.

8. Vid behov genomförs anpassade utbildningsinsatser.


Mer om aktiviteter som ingår, se under länk: AKTIVITETSPLAN

Genom att upprätta och underhålla en tydlig egenkontroll med omvärldsperspektiv

kan hållbarhetsbrister identifieras i alla led, både internt och externt.

Egenkontrollen blir den centrala handlingen för fastighetsägare att luta sig mot för en saklig utveckling.


Följande formella ordning gäller:

A. Myndighetsdirektiv ska inplanteras i vardagsproduktionen, för att på bästa sätt stå upp för en hållbar utveckling.

B. I vardagsproduktionen, där den faktiska utvecklingen sker, växer fakta fram och åskådliggör eventuella förändringsbehov.

C. Detta ger produktionen styrmöjlighet och underlag att genomföra de verkliga förändringar som fordras!

D. Uppföljning  av insatser sker på normalt sätt som också följer egenkontrollprogrammet.I egenkontrollprogrammet är information och lyhördhet viktiga hörnstenar.

Enkätmätningen är ett värdefullt instrument som identifierar vilka insatser som behöver vidtas.

Därför är det viktigt att:

> ha kunskap om de formalia som krävs,

> formalia införlivas i den information som verksamheten kommunicerar ut och

> utgångspunkten är utifrån respektive verksamhets förutsättningar.

 

Kontakta oss, vi hjälper till i hela processen, länk Kontakt