Vi erbjuder

Egenkontroll

TOLKA UTTRYCK  –  BYGG- & PROJEKTLEDNING  –  MÄTNINGAR  –  DIREKTIV  –  BAKGRUND  –  AKTIVITETSPLAN


 

 

Enligt Folkhälsomyndighetens tolkning av lagen gällande egenkontroll

ska fastighetsägare ha rutiner för att identifiera, upptäcka, förebygga samt åtgärda de brister som finns i verksamheten.

Läs mer, Folkhälsomyndighetens länk: Fastighetsägarens ansvar enligt miljöbalken

 

 

Naturligt välgörande och som sannolikt i normalfallet sker

att fastighetsägare på ett systematiskt sätt planera och kontrollera sin verksamhet för

att undvika hälsoproblem för de boende och

att undvika skador på miljön.

Den centrala operativa tillsynsmyndigheten för området är Folkhälsomyndigheten, se länk: Fastighetsägarens egenkontroll.

Mycket kretsar kring hälsa och miljö, men hur detta definieras är mer diffust.

Genom att fastighetsägaren själv tar initiativet förebyggs många problemställningar.

Inledningsvis bör det definieras vad som avses med hälsa och miljö.

I programmet ingår att visa upp

att tillräcklig kunskap finns för att uppfylla miljöbalkens krav

att arbete bedrivs, med tanke på bästa miljöval

om och på vilket sätt verksamheten påverkar miljön samt

om behov finns till åtgärd, så upprättas en åtgärdsplan.

Insatser sker i enlighet med

– de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken och

– kravet på egenkontroll i 26 kap. 19 § miljöbalken.

Länk till miljöbalken.

 

 

Syftet med egenkontroll är att vara ett förebyggande arbete.

Detta ska ske genom att ha planering och kontroll över verksamheten med tanke på hälsa och miljö.

Egenkontrollen innehåller fyra delmoment:

1. att planera,

2. att genomföra,

3. att följa upp och

4. att förbättra egenkontrollen kontinuerligt.

Hämtat från, Naturvårdsverket egenkontroll

 

Formell grund för egenkontrollen

A: Lagen

B: Den egna verksamhetens förutsättningar

C: De lokala direktiven.

För att bättre trygga en säker utveckling, är det lämpligt att fastighetsägare kalibrerar hur punkterna  A – C stämmer överens både

– internt i verksamheten och

– hur verksamheten förhåller sig till omgivningen.

Motstridigheter dokumenteras och beskrivning upprättas hur detta hanteras i vardagsarbetet.

Vad ger en egenkontroll för möjligheter?

Den otydlighet som finns, både gällande kvalitetskrav och inom det byggtekniska miljöområdet

kan i förekommande fall motstridigheter identifieras mellan,

för verksamheten lämplig miljöhantering och

i de direktiv som myndigheter påtalar.


I dessa fall är det extra värdefullt för fastighetsägare att vara uppdaterade och visa att de

med stöd av lagen

med stöd av den egna kunskapen och erfarenheten

att det är rätt hantering som verksamheten valt


Som framgår;

det är inga unika insatser som ska till,

utan sannolikt, i grund det som verksamheten redan bedriver.

Dock kan inte en fastighetsägare på egen hand åtgärda eventuella brister som finns i systemet,

men genom att genomföra egenkontrollprogram

blir det också lättare att stå emot eventuellt externa utlåtanden av avvikande karaktär.


 

Aktiviteter som bör ingå i egenkontrollprogrammet

1. Genomgång och avstämning av myndighetsdirektiv gentemot den befintliga hantering som sker i verksamheten.

2. Mätningar i byggnaden; temperatur (ᵒC), den relativa luftfuktigheten (%) samt enkät till de boende gällande bostadsmiljön.

3. Byggnadsbesiktning; utvändigt, vind, källare, gemensamhetsytor och ett par representativa lägenheter.

4. Sammanställning, analys med omvärldsperspektiv, skriftlig dokumentation och intyg på genomförd egenkontroll.

5. Handlingsplan upprättas utifrån de resultat som egenkontrollen visar.

6. Avstämningsmöte.

7. Kommunikation med berörda intressenter.

8. Vid behov genomförs anpassade utbildningsinsatser.

Mer om aktiviteter som ingår, se under länk: Aktivitetsplan

Följande formella ordning gäller

A. Myndighetsdirektiv ska inplanteras i vardagsproduktionen, för att på bästa sätt stå upp för en hållbar utveckling.

B. I vardagsproduktionen, där den faktiska utvecklingen sker, växer fakta fram och åskådliggör eventuella förändringsbehov.

C. Detta ger produktionen styrmöjlighet och underlag att genomföra de verkliga förändringar som fordras!

D. Uppföljning  av insatser sker på normalt sätt som också följer egenkontrollprogrammet.


Sammantaget ger en rätt genomförd egenkontroll förutsättningar för

att resurser kan hanteras på ett mer effektivt sätt

att fastighetsägaren kan ta initiativet

att obehagliga överraskningar kan undvikas

att harmonin i boendet ökar.

Vi konstruerar och genomför anpassade program för respektive fastighetsägare.

Utgångspunkt, omfattning och innehåll styrs av befintlig verksamhet.