Till fastighetsägare  >>  Till villaägare

Till villaägare

 

När en villaägare vill göra en förändring på sin fastighet; ny-, till- eller en ombyggnad alternativt en större reparation ställs det många krav från myndigheter.

Dessa krav är inte alltid helt lätta att förstå och frågan kan uppstå ”Vad gäller”? Dessutom varierar myndigheters krav ofta från kommun till kommun och även

inom kommuner från fall till fall. Förfarandet är inte alltid helt lätt att följa.

 

 

Ett viktigt moment är först att bedömma om en åtgärd verkligen är bygglovspliktig och vad bygglovsplikten omfattar.

Vi är behjälpliga under hela byggprocessen från enstaka insatser till mer övergripande byggledningsinsatser.

Värdera gärna med oss i ett tidigt skede vad som verkligen gäller i ert ärende.

 

Program för kontrollansvarsinsatsen (KA) till fast pris: 17 000 kronor, när bygglov där KA fordras, med innehåll nedanstående 5 punkter.

Inledande insatser

1. Genomgång av de handlingar som ingår i byggnadsnämndens beslut att bevilja bygglov samt handlingar laddas ner och dokumenteras.

2. Inledande möte med byggherren och besiktning på fastigheten där byggnad ska uppföras, byggas till eller byggas om.

3. Genomgång av den kontrollplan som byggherren tagit fram.

 Besiktningar under byggnationen (omfattning beroende på objekt, men inom ramen för ovanstående kostnad ingår följande)

4. Besiktning vid två tillfällen som inkluderar fotodokumentation som visar att det råder ordning och reda på arbetsplatsen samt att så även gäller i hantering

av material och avfall. Fotodokumentationen ingår sedermera i KAs slutdokumentation.

 Slutdokumentation / utlåtande

5. Inför upprättandet av slutdokument genomförs ett platsbesök med fotodokumentation som visar att byggnationen är färdigställd.

 

För insatser därutöver

debiteras detta per timme, exempelvis vid medverkan vid tekniska samrådsmöten, upprättande av rivning- och kontrollplaner samt övriga insatser

som kommun eller byggnation kräver.

 

Välkommen att kontakta mig för en förutsättningslös diskussion

Tekn L  Thomas Alsmo

0708 – 50 49 53

Byggombud Thomas Alsmo AB

thomas@byggombud.se eller info@byggombud.se