Till fastighetsägare  >>  Till villaägare och företag

Till villaägare och företag

 

När en villaägare eller ett företag vill göra en förändring på sin fastighet; ny-, till- eller en ombyggnad eller ändra verksamhet i byggnaden

är det ofta många krav att ta hänsyn till, krav som ofta varierar från kommun till kommun och även lokalt från fall till fall. Givetvis är det

inte helt lätt att följa med i alla de olika turer som sker. Mer om hur vi genomför projekt se länk, byggledning

 

För de flesta bygg-, rivnings- och markåtgärder alternativt att ändra verksamhet i byggnaden eller del av byggnaden krävs lov eller att en

anmälan görs. Dessutom krävs att en kontrollplan upprättas, d.v.s. ett kravställande dokument med syftet att verifiera så att den åtgärd

som genomförs uppfyller samhällets krav enligt Plan- och bygglagen. Det är den som bygger (villaägare eller företag och i detta samman-

hang kallas för byggherre) som  är ansvarig för att kontrollplan upprättas och följs. Där till fordras i de flesta fall att en certifierad kontroll-

ansvarig engageras, d.v.s. en person som är byggherren behjälplig med kontrollplanen. Under följande länkar finns mer information

om kontrollplan

om kontrollansvarig

 

Vi har ett utvecklat egenkontrollprogram som utgår från berörd fastighets förutsättning och som i övrigt tar hänsyn till de lokala förhållan-

den som råder. En viktig del i våra projekt är att den formella arbetsmodellen som Plan- och bygglag (10 kap. 11 §) föreskriver också efterlevs,

se figuren nedan.

 

 

Lagen är tydlig, men i det lokala sammanhanget händer det lätt att ovanstående modell rubbas genom att mer ansvar överförs på den

kontrollansvarige. Resultatet blir att arbetsbördan på den kontrollansvarige ökar och att insatser fordras som i slutändan byggherren får

bekosta. Den kontrollansvarige är engagerad av byggherren och det är viktigt att det finns en tydlighet i formalia redan i startskedet för

att minimera riskerna för att oförutseda händelser och kostnader uppstår.

 

Välkommen att kontakta mig för en förutsättningslös diskussion

Tekn L  Thomas Alsmo

0708 – 50 49 53

Byggombud Thomas Alsmo AB

thomas@byggombud.se eller info@byggombud.se