Till fastighetsägare  >>  Till villaägare

Till villaägare

 

När en villaägare vill göra en förändring på sin fastighet; ny-, till- eller en ombyggnad är det ofta många krav att ta hänsyn till, krav som ofta

varierar från kommun till kommun och även lokalt från fall till fall. Givetvis är det inte helt lätt att följa med i alla de olika turer som sker.

Mer om hur vi genomför projekt se länk, byggledning

 

För de flesta bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan fordras även en kontrollplan, d.v.s. ett kravställande dokument

med syftet att verifiera att åtgärden kan antas komma att uppfylla samhällets krav enligt Plan- och bygglagen. Den som bygger, villaägaren

eller som det kallas byggherren, är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs. Där till fordras i de flesta fall att en certifierad

kontrollansvarig engageras, d.v.s. en person som är byggherren behjälplig med dessa administrativa uppgifter. Under följande länkar finns

mer information

om kontrollplan

om kontrollansvarig

 

Vi har för villaägare

ett färdigt egenkontrollprogram som utgår från berörd fastighets förutsättning och som i övrigt tar hänsyn till de lokala förhållanden som

råder. En viktig del i våra projekt är att den formella arbetsmodellen som Plan- och bygglag (10 kap. 11 §) föreskriver också efterlevs, se

figuren nedan.

 

 

Lagen är tydlig, men i det lokala sammanhanget händer det lätt att ovanstående modell rubbas genom att mer ansvar överförs på den

kontrollansvarige. Resultatet blir att arbetsbördan på den kontrollansvarige ökar och att insatser fordras som i slutändan villaägare får

bekosta. Den kontrollansvarige är engagerad av byggherren (villaägaren) och det är viktigt att det finns en tydlighet i formalia redan i

startskedet för att minimera riskerna för att oförutseda händelser och kostnader uppstår.

 

Välkommen att kontakta mig för en förutsättningslös diskussion

Tekn L  Thomas Alsmo

0708 – 50 49 53

Byggombud Thomas Alsmo AB

thomas@byggombud.se eller info@byggombud.se