Till fastighetsägare  >>  Till villaägare

Till villaägare

 

När en villaägare vill göra en förändring på sin fastighet; ny-, till- eller en ombyggnad alternativt en större reparation ställs det många krav från myndigheter.

Dessa krav är inte alltid helt lätta att förstå och frågan kan uppstå ”Vad gäller”? Dessutom varierar myndigheters krav ofta från kommun till kommun och även

inom kommuner från fall till fall. Förfarandet är inte helt lätt som villaägare att följa.

 

 

Ett viktigt moment är först att bedömma om en åtgärd verkligen är bygglovspliktig. Värdera gärna med oss i ett tidigt skede vad som verkligen gäller i ert ärende.

Når det är konstaterat att bygglov med kontrollansvar fordras har vi utvecklat ett program med syftet att underlätta för villaägare att genomföra sitt projekt.

 

PROGRAM FÖR VILLAÄGARE VID INSATSER DÄR KONTROLLANSVAR FORDRAS

Projektet planeras och utvärdering sker vilka insatser som fordras och därefter upprättas bygglovshandlingar som lämnas in till kommunen, vid behov hjälper

Byggombud till med detta. Efter beviljat bygglov återkommer kommunen för samrådsmöte, till vilket en kontrollplan ska inlämnas och innebär att det praktiska

arbetet för den kontrollansvarige (KA) inleds. KAs arbetsinsats styr av hur mycket villaägaren själv ombesörjer men för följande insatser, punkterna 1 – 6 nedan,

har vi ett fast pris, 27 000 kr, inkl. moms.

1. Byggombud på plats hos villaägaren för konsultation, en enkel okulärbesiktning och kontrollplan upprättas.

2. Krollplanen lämnas in till kommunen inför det tekniska samrådsmötet.

3. Tekniskt samrådsmöte, sker numera oftast digitalt / via telefon.

4. Inlämnade handlingar godkänns av kommunen och startbesked erhålls.

5. Byggskedet inleds och Byggombud besöker, i enligt med myndighetskrav, byggarbetsplatsen.

6. Byggombud upprättar slutdokument där en okulärbesiktning och konsultation ingår samt den ifyllda försäkran från, i kontrollplanen angiven, operatör erhålls.

Därtill kan kommunen kräva att handlingar kompletteras, att fler möten och besiktningar på plats fordras. För insatser utöver punkterna 1 – 6 ovan debirerar vi

1 125 kr/timme, inkl. moms. När kommunen godkännt byggnationen erhåller villaägaren slutbesked och den nya byggnad eller den del av byggnad som åtgärdats,

blir tillgänglig för användning.

 

Välkommen att kontakta mig för en förutsättningslös diskussion

Tekn L  Thomas Alsmo

0708 – 50 49 53

Byggombud Thomas Alsmo AB

thomas@byggombud.se eller info@byggombud.se