Bibliotek  >>  Bostadssektorn  >>  Boendekostnad

Boendekostnad

Svenska byggbranschens utvecklingsfond (SBUF) meddelar att följande åtgärder fordras för en bättre, billigare och effektivare bostadsbyggande.

¤ Bättre samförstånd ska råda mellan inblandade parter.

¤ Vid kommunikation, att det används för alla parter bättre definierade begrepp.

¤ Skapa en mer begriplig bild över hela byggprocessen.

¤ De olika aktörernas roller beskrivs bättre.

¤ Beslut ska baseras på fakta och att de faktorer som är kostnadsdrivande tydliggörs.

Specifika frågor att reda ut är

¤ hur kostnadsfördelningen mellan olika aktiviteter förhåller sig

¤ tydligt identifiera de huvudsakliga faktorerna som påverkar kostnaderna i bostadsbyggandet

 

SBUF har även tagit fram hur hyran fördelas mellan olika kostnadsposter i de olika skedena.

1) Förvaltningsskedet; kapitalkostnader: 50 %, driftkostnader: 30 % och administrativa kostnader: 20 %

2) Produktionsskedet; byggkostnader: 50 – 63 %, byggherrekostnader: 24 – 32 % och moms: 15 – 18 %

 

 

Detta innebär följande för en lägenhet med en hyra på 10 000 kr/månad

Drift- och administrativa kostnaderna i förvaltningsskedet har inget samröre med kostnaden för att uppföra byggnaden och kan i sammanhanget räknas bort.

Kvar att fördela blir de 5 000 kr som finansierar kapitalkostnaderna och som är den direkta kopplingen till produktionsskedet.

2 500 – 3 150 kr är hyrans del för att täcka byggkostnaden, 60 – 63 % av 5 000 kr.

1 200 – 1 600 kr är hyrans del för att täcka byggherrekostnaden, 24 – 32 % av 5 000 kr.

750 – 900 kr är hyrans del för att täcka byggkostnadens moms, 15 – 18 % av 5 000 kr och är en post som inte kan påverkas av byggprocessen.

 

Summering produktionsskedets påverkan på hyran

3 700 – 4 750 kr/månad är den del av hyran som direkt kan kopplas till uppförandet av byggnaden!

En sänkning av byggkostnaderna med 10 % innebär en hyressänkning på 370 – 475 kr/månad,  0,1 x intervallet (3 700 – 4 750)

Frågeställningen är om det är här grundproblemet sitter? (Jämför med det som beskrivs under länk: Vad är det som kostar)


Underlag hämtad från SBUF rapportBostadsbyggande_begrepp_och_kostnadsparametrar 

För en 50 år gammal hyresrätt har kapitalkostnaden sjunkit mot noll.

Istället har kostnader för ombyggnad, underhåll och reparationer stigit och utgör en stor del av hyran.

Den standard som idag krävs är hög och slukar resurser. Är den standard som krävs alltid befogad?

Exempelvis kravet på hiss gör att det i princip är ekonomiskt omöjligt att bygga om de trevåningshus som byggdes på 40-, 50- och 60-talen.

 

 

Det är nödvändigt att vara kostnadsmedveten i alla delprocesser i samhällsbyggnadsprocessen; i planskedet, i byggskedet och i förvaltningsskedet.

För effekt bör detta gälla för alla inblandade parter

¤ för byggherrar, projektörer, materialleverantörer och entreprenörer

¤ för de som stiftar lagar, tar fram direktiv och utför kontroller

Det går inte att blunda för grundläggande faktorer, läs mer under länk Vad är det som kostar

 

Hur påverkas substansen i samhället?

Den rekordlåga räntenivån är en stark orsak till den omfattande bolåneökning som pågår, att låna är billigt och gör att lånen ökar, inget konstigt i det, men

innebär i sin tur att mer kapital tillförs en bostadsmarknad med redan ett begränsat utbud av bostäder, så då är det heller inte så konstigt att priserna går upp.

Den stora frågan är hur de ansvariga har kunnat tillåta detta ske.

 

 

Räntesänkningen har även drivit på kostnadsutvecklingen inom hela bygg- och fastighetssektorn, mer om kostnadsutvecklingen, läs under länk: Prisstegringen 

En kostnadsspiral har skapats som är svårt att överblicka hur den ska hanteras, men för eller senare bryts den stigande trenden och vad händer då?