Bibliotek

 

Detta bibliotek är uppbyggt för att användas som kunskapskälla i samband med de projekt som vi genomför

I olika sammanhang uppstår behov av att inhämta underlag för att kunna skapa mer tydlighet i olika sakfrågor. I dessa sammanhang är målsätt-

ningen med detta bibliotek att vara ett praktiskt redskap att tillgå för att reda ut olika problemställningar. Innehållet i biblioteket inhämtas från de

praktiska FoU-studier som vi löpande genomför, kombinerat med de litteraturstudier vi utför inom området.

 

Språkbruket

I  takt med att det språkbruk som används blir mer komplicerat så uppstår också ett ökat behov av att tydligare kunna definiera innebörden i det som uttrycks.

Ett steg i denna riktning är att regeringen år 2006 beslutade om att bygga upp en nationell termbank, Rikstermbanken med termer och begrepp från ett stort

antal ämnesområden. Rikstermbanken har bl.a. byggts upp av Terminologicentrum (TNC), med inspiration från IATE (EU:s termdatabas) och förvaltas sedan

år 2019 av Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen.

 

Med själva uttrycket definition avses en bestämning av eller en avgränsning av ord och språkbruk, för att ligga till grund för en logisk analys.

Även inom samhällsbyggnadsprocessen har språkbruket blivit mer komplicerat. Det är lätt att missuppfattningar uppstår som, i förekommande fall, leder till

mer omfattande problem.

 

Vad kännetecknar en bra bostadsmiljö?

Grundläggande värderingar bör vara ett trivsamt, tryggt, ändamålsenligt och bekvämt boende till rimlig kostnad.

1. Vad fordras för att de som vistas i byggnaden finner att bostadsmiljön följer dessa kriterier?

2. Vilka möjligheter finns för en fastighetsägare att på ett objektivt sätt redovisa en bra bostadsmiljö enligt ovanstående värdering?

 

Vad påverkar miljön inomhus?

Hur bostadsmiljön är utformad påverkar givetvis de boendes välmående, men tyvärr finns en så kraftig fokusering på byggnaders tekniska status vilket gör

att många av de verkliga källor som finns och som belastar miljön i våra byggnader förbises. Detta har skapat en osäkerhet kring vad som verkligen påverkar

miljön i byggnader och som i sin tur innebär att, egentligen obefogade, problem lättare uppstår. Så viktigt är att erforderlig tydlighet finns, att alla faktorer

som påverkar bostadsmiljön beaktas och när fysiska insatser sker att detta sker med begripliga och bekräftade metoder. Exempel på värdefaktorer i

bostadsmiljön som fastighetsägare bör beakta;

a) är estetiskt tilltalande,

b) har ett bra och behagligt klimat,

c) har en konstruktioner som tål och utrustning finns för att både upprätthålla en god hygien och att de hushållsuppgifter som där ska ske kan genomföras.

Därutöver tillkommer de faktorer som den verksamhet som bedrivs i byggnaden styr över och detta är faktorer som en fastighetsägare inte kan ha någon

större kontroll över. Exempel är om störande ljud och buller förekommer, hur de boende upprätthåller hygienen i byggnaden samt hur omfattande slitaget

är som har negativ inverkan på bostadsmiljön

Det går heller inte att bortse från den mentala situation som skapats, att brister ska finnas i byggnaders tekniska status som medför hälsobesvär. Hur detta har

uppstått tvistas om, men det är värdefullt för fastighetsägare att ha kännedom om hur situationen är i det egna bostadsbeståndet och att agera förebyggande.

Att tydliggöra vad som ”är en bra bostadsmiljö” och redovisa detta på ett begripligt sätt finns mycket att vinna på. Viktiga uttryck inom miljöområdet är hållbarhet

ett uttryck som inom olika sakfrågor ofta används väldigt tvetydligt. Under länk, hållbarhet behandlas detta uttryck vidare.

 

Definitionslista

Nedan följer en definitionslista, exempel på uttryck i bostadsmiljön som många gånger väcker olika frågeställningar men där svaren ofta är mer diffust

(obs, resp. länk i worddokument).

Fukt

Hygien

Luftföroreningar,

Växthusgaser,

Mikroorganismer

Impregnerat virke.

Nedan följer en lista på några för miljöområdet och vårt språkbruk grundläggande ord och uttryck med länk till definition.

Logik

Relevant

Kvalitet

Hållbarhet

Resurshushållning

Evidens


Livscykelanalys

Vetenskaplig konsensus

Validering och verifiering

Jäv och begreppet bias

 

Välkommen att kontakta mig

Tekn L  Thomas Alsmo

0708 – 50 49 53

E-post: thomas@byggombud.se eller info@byggombud.se