Bibliotek  >>  Så planeras Sverige  >>  Kommunal planering  >>  Roller och ansvar

Roller och ansvar

 

För att plan- och bygglagstiftningen ska fungera krävs att de som är inblandade har god kunskap om sin roll och sitt ansvar men även om andras ansvarsområden

och om kopplingen mellan dem. Aktörerna i plan- och byggsystemet är bland annat staten, kommuner, exploatörer, byggherrar och ägare. En aktör kan ha flera

roller i de olika plan- och byggprocesserna.

 

Staten anger ramarna för planering och byggande genom plan- och bygglagstiftningen som beslutas av riksdag och regering. Det är i huvudsak länsstyrelsen

som företräder och bevakar statens intressen i plan- och bygglagens olika processer. Länsstyrelsen har olika roller i processerna, dels en rådgivande roll och

dels en tillsynsroll genom sin möjlighet att överpröva vissa beslut. Länsstyrelsen är även första instans för överklaganden av bland annat förhandsbesked,

lov, startbesked och slutbesked. Sist men inte minst har länsstyrelsen till uppgift att följa upp kommunernas tillämpning av plan- och bygglagstiftningen

och att ge kommunerna råd och stöd, bland annat i form av tillsynsvägledning.

 

Kommunen har flera olika roller i plan- och bygglagstiftningen. Den är både myndighet och fastighetsägare. Kommunen är även ansvarig för viss service

som vatten- och avlopp och avfall. Det är kommunen som tar fram och antar översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser. Kommunens politiker

tar olika beslut. I varje kommun ska det finnas en byggnadsnämnd. Byggnadsnämnden är en myndighetsnämnd bestående av förtroendevalda. Till sin hjälp

har nämnden en förvaltning med tjänstemän. Byggnadsnämnden beslutar om lov och förhandsbesked samt hanterar de olika skedena i byggprocessen.

Byggnadsnämnden är också ansvarig för tillsynen över att plan- och bygglagstiftningen följs. Såväl politiker som tjänstemän i kommunen måste följa regler

om mutor, jäv och tjänstefel. Kommunen kan under vissa förutsättningar bli skadeståndsskyldig.

 

Ett flertal aktörer i samhället berörs av plan- och bygglagstiftningens bestämmelser. Vissa är nämnda i lagstiftningen, till exempel byggherre, och omfattas

då direkt av bestämmelserna medan andra berörs mer indirekt. De som är drivande i plan- och byggprocesser är oftast inte staten eller kommunen utan

andra aktörer, till exempel exploatörer, byggherrar och fastighetsägare.

Boverkets hemsida, länk: Roller och ansvar

 

Fler länkar på Boverkets hemsda:

Länsstyrelsen

Kommunen

Byggnadsnämnden

Andra aktörer