Till fastighetsägare  >> Kontrollplan

Kontrollplan

 

 

Länk: Plan- & bygglagen och beträffande kontrollplan se kapitel 10

 

 

Boverket meddelar att en kontrollplan är ett dokument i enlighet med Plan- och bygglagen (PBL) med innehåll gällande de viktigaste kontrollerna som behövs

för att säkerställa att samhällets krav i enlighet med PBL för åtgärden kan antas komma att uppfyllas. Syftet med kontrollplanen är även att byggnadsnämnden ska

erhålla ett underlag för att kunna bedöma om regelverket enligt PBL kan komma att uppfyllas, inklusive de tekniska egenskapskraven, förbudet mot förvanskning

samt varsamhetskravet (jfr prop. 2009/10:170 sid 301. Vid utförandet av lov- och anmälanspliktiga åtgärder är kontrollplanen grunden för kontrollsystemet i PBL.

Det ska finnas en kontrollplan för de flesta bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan. Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upp-

rättas och följs och i de fall kontrollansvarig krävs ska denne biträda byggherren med detta. Uppgifter som kontrollplanen ska innehålla är

* vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse,

* vem som ska göra kontrollerna,

* vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden,

* vilka arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden bör göra och när besöken bör ske,

* vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till, och

* hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand. [Kap 10, § 6]

 

 

Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet

Planen ska ha den utformning och detaljeringsgrad som behövs för att på ett ändamålsenligt sätt säkerställa att alla väsentliga krav som avses i 8 kap. 4 § uppfylls,

förbudet mot förvanskning enligt 8 kap. 13 § följs, och kraven på varsamhet enligt 8 kap. 17 och 18 §§ uppfylls. [Kap 10, § 7]

Av kontrollplanen ska det framgå

A) i vilken omfattning kontrollen ska utföras inom ramen för byggherrens dokumenterade egenkontroll eller

B) av någon som har särskild sakkunskap och erfarenhet i fråga om sådana åtgärder som kontrollen avser (sakkunnig) och

C) som kan styrka sin sakkunnighet med ett certifikat. [Kap 10, § 8 i PBL]

Boverket meddelar att kontrollplan ska vara en stötesten i byggprocessen. Studier genomförda år 2014 och 2018 visar båda på brister i tillämpningen

och på ett stort behov av ytterligare vägledning, länk Boverkets hemsida: Kontrollplan enligt PBL och webbseminarium – kontrollplan enligt PBL

 

 

Bygg- och rivningsavfall fr.o.m. den 1 augusti 2020,

Kontrollplanen ska även innehålla uppgifter om bygg- och rivningsavfall som innebär att

1. uppgifter om vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand

2. uppgifter om vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand

Särskilt hur man avser att möjliggöra materialåtervinning av hög kvalitet och avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen. Kontrollansvarig

ska biträda byggherren med att identifiera avfall och återanvändbara byggprodukter som bygg- och rivningsåtgärder kan ge upphov till. På tekniska

samråd ska byggherren redovisa hur identifieringen av avfall och återanvändbara byggprodukter har gjorts.

Syftet med avfallslagändringen är att främja selektiv rivning och att möjliggöra avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen, så att återanvändning

underlättas och att materialåtervinning kan ske med hög kvalitet. Fram till dess att ändringen träder i kraft, den 1 augusti 2020, behöver kontrollplanen

inte innehålla några uppgifter om återanvändning eller materialåtervinning och förekomsten av tänkbart farligt avfall behöver bara framgå om det tekniska

samrådet avser en rivningsåtgärd.

Här finns propositionen 2019/20:156 till lagändringen att läsa 

Propositionen i pdf-format 

 

 

Ny vägledning om kontrollplan kontrollansvarigas roll fr.om. 1 augusti 2020

Boverket har uppdaterat sin vägledning om kontrollplan enligt Plan- och bygglagen, PBL. Bland annat beskrivs hur riskbedömning kan användas som metod

för att identifiera kritiska moment under byggtiden, och därför bör leda till punkter i kontrollplanen. Syftet med en översyn och utveckling av Boverkets

vägledning om kontrollplan enligt PBL har varit att byggherrens och byggnadsnämndens resurser ska läggas på rätt saker så att kontrollsystemet bidrar till att

minska förekomsten av fel, brister och skador. Den nya vägledningen tar avstamp i förarbetenas skrivning om vikten av att i förväg försöka föreställa sig vilka

misslyckanden som kan tänkas uppkomma under byggtiden. Därför beskrivs i vägledningen hur riskbedömning kan användas som metod för att identifiera

kritiska moment som bör leda till punkter i kontrollplanen. Förutom kontrollplanens innehåll beskrivs också hur kontrollplanen kan vara utformad och hur

den kan följas upp under bygg- eller rivningsåtgärdens gång. Vägledningen tar också sikte på kontrollansvarigas och certifierade sakkunnigas offentligrättsliga

roll, i relation till andra åtaganden som sådana certifierade personer kan ha gentemot byggherren. De nya vägledningstexterna är också anpassade till lagändringen

om byggprodukter som kan återanvändas och vilket avfall som bygg- eller rivningsåtgärden kan ge upphov till.

Länk Boverket: Kontrollplan