Bibliotek  >>  Så planeras Sverige   >>  Regional planering

Regional planering

I den regionala planeringen arbetar man med större geografiska områden än kommuner, och samordnar planeringsfrågor som går över kommungränserna.

 

Planeringens förutsättningar

Förutsättningarna för regional planering skiljer sig åt i olika delar av landet. I områden med högt bebyggelsetryck har den regionala planeringen en mer fysisk

inriktning. Tillväxten gör till exempel att man behöver avsätta mark för att tillmötesgå en ökad efterfrågan på ny bebyggelse och infrastruktur. I områden med svag

eller negativ befolkningsutveckling ser behoven annorlunda ut och där kan planeringen exempelvis användas som verktyg för att långsiktigt stärka underlaget för

olika typer av service och tjänster. En stor utmaning idag är att utveckla metoder för arbetet med regional tillväxt och planering som på bästa sätt kan möta och ta

tillvara de olika lokala och regionala förutsättningarna. Detta är en viktig utgångspunkt i regeringens nationella strategi för hållbar regional tillväxt och attrak-

tionskraft 2015-2020.

 

Regional fysisk planering enligt PBL

Efter förändringarna av PBL som trädde i kraft 1/1 2019 reglerar lagen den regionala fysiska planering som ska ske i Skåne och Stockholm län. Regional fysisk

planering är tänkt att införas i ytterligare län när behov av och förutsättningar för sådan planering finns, som ett led i att åstadkomma mer enhetlighet i

landet. Regionen ansvarar för den regionala fysiska planeringen. Regionen ska upprätta och anta en regionplan som ska ange grunddragen för användingen av

mark- och vattenområden och de riktlinjer för lokalisering av bebyggelse och byggnadsverk som har betydelse för länet. Planen ska ge vägledning för beslut om

översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser. Regionplanen ska aktualitetsprövas en gång per mandatperiod och är inte bindande. Regionen har också

ansvar för att verka för insatser som kan bidra till att det långsiktiga behovet av bostäder kan tillgodoses samt verka för insatser som kan bidra till att minska länets

klimatpåverkan och dess effekter.

 

Regional planering utanför PBL

Det regionala tillväxtarbetet bedrivs av regionerna i respektive län och styrs av lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar och förordningen (2017:583) om

regionalt tillväxtarbete. Arbetet ska utformas och bedrivas i sektorsövergripande samarbete mellan aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Den

regionala utvecklingsstrategin ska vara en samlad strategi för det regionala tillväxtarbetet och innehålla långsiktiga prioriteringar. Ekonomisk, social och miljö-

mässig hållbarhet ska vara en integrerad del i analyser, strategier, program och insatser i det regionala tillväxtarbetet. Under senare år har intresset för att stärka

det fysiska planeringsperspektivet i det regionala tillväxtarbetet ökat. Syftet med detta är att tydliggöra hur geografin påverkar tillväxten och använda planeringen

som ett verktyg för att samordna olika beslutnivåer och politikområden. Det kan innebära att man stärker kopplingen mellan kommunal översiktsplanering,

bostadsförsörjning, regionalt tillväxtarbete och kollektivtrafik- och infrastrukturplanering.

 

Transportinfrastruktur – en viktig regional fråga

Regionen ska upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar. Transportfrågorna är

till sin natur gränsöverskridande och är därför en viktig del av den regionala planeringen. För att öka den regionala konkurrenskraften och nå en hållbar utveckling

behöver man stärka samspelet mellan exempelvis vägar, kollektivtrafik och bebyggelse. Regionen och kommunerna inom ett län ansvarar gemensamt för den

regionala kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken styrs av lagen (2010:1065) om kollektivtrafik.

Länk Boverket: Internationel påverkan

 

Vem gör vad?

Regionen: Ska ta fram en regional utvecklingsstrategi och bedriva det regionala tillväxtarbetet i alla län. Regionerna i Stockholm och Skåne ska dessutom ta fram

en Regionplan i enlighet med PBL.

Länsstyrelsen: Tillvaratar och samordnar de statliga intressena.

Boverket: Vägleder och ger råd om regional planering.