Vi erbjuder  >>  Byggtekniska miljöutredningar  >>  Mätinsatser

Mätinsatser

Att genomföra mätinsatser i miljön kan många gånger bli ett omfattande åtagande. Bara själva uttrycket miljö är ett vitt begrepp, har flera betydelser och

omfattar såväl fysiska, sociala och kulturella faktorer vilket människor står i interaktion till. Med miljö kan menas omgivning eller omgivande förhållanden.

Ordet används särskilt när det är fråga om samspelet mellan omgivningen och däri verkande systemdjurväxter eller andra organismer. Den fysiska och

sociala miljön kan förklaras som organismens påverkan på sin omgivning och omgivningens påverkan på organismen.

Ofta avses med miljö människornas livsmiljö, vars tillstånd och kvalitet påverkas i positiv eller negativ riktning av människornas egen verksamhet. Rent

politiskt handlar miljö om att skapa ett samhälle som är fritt från utsläpp och farliga gifter med hänsyn till både människor, djur och natur. Den handlar

också om att skapa ett hållbart samhälle som är anpassat till ett förändrat klimat. Många frågor är globala och därför sker en stor del av arbetet i samverkan

med andra länder.

 

Så att genomföra lokala mätningar i bostadsmiljön påverkas av en mängd faktorer och resultat kan lätt bli svårbegripliga för gemene man. Därför oerhört

viktigt att vara tydlig med

1. vad som ska mätas,

2. att delge alla faktorer som påverkar den parameter som mäts och

3. att vara tydlig med de resultat som erhålls.

 

Mer information om olika mätmetoder, se länk: Brister i inomhusmiljön