Till fastighetsägare  >>  Kontrollansvarig (KA)

Kontrollansvarig (KA)

Av ett bygglov, rivningslov eller marklov ska det framgå om det ska finnas någon som är kontrollansvarig och vem eller vilka som är kontrollansvariga, Plan- &

Bygglagen (pbl) kap 9, § 40, punkt 2. Byggherren ska i enlighet med PBL se till att varje bygg-, rivnings- och markåtgärd som byggherren utför eller låter utföra

genomförs i enlighet med de krav som gäller för åtgärden i PBL, alternativt de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av PBL. Vidare ska

byggherren ombesörja att alla lov- eller anmälningspliktiga åtgärder kontrolleras i enligt den kontrollplan som byggnadsnämnden fastställer i startbeskedet (PBL, 

kap. 10, 5 §). På tekniska samråd ska byggherren redovisa hur identifieringen av avfall och återanvändbara byggprodukter har gjorts. Byggherren har även en

skyldighet att beakta avfallshierarkin i samband med behandling av avfall och avsikten är att den kontrollansvariga ska hjälpa byggherren med bedömningen.

(jfr prop. 2019/20:156 sid. 54)

 

KRAV SOM STÄLLS PÅ KONTROLLANSVARIG

(PBL, kap. 10, § 9)

1. har den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften och kan styrka detta med ett bevis om certifiering,

2. har en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras, som regleras i KAAR – Boverkets allmänna råd om

den kontrollansvariges självständiga ställning.

Om det finns flera kontrollansvariga, ska byggherren se till att någon av dem samordnar de kontrollansvarigas uppgifter. Kontrollansvariges certifiering ska

vara gjord av någon som har ackrediterats för detta ändamål enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav

för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter. Certifieringen ska vara tidsbegränsad och avse ett visst slag av arbete.


Enligt PBL, kap. 10, § 10 krävs inte någon kontrollansvarig i fråga om små ändringar av en- eller tvåbostadshus, om byggnadsnämnden inte beslutar annat,

eller andra små åtgärder enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 10 §. 

KONTROLLANSVARIGES UPPGIFT (kapitel 10, §11 i PBL )

1. biträda byggherren med att upprätta förslag till den kontrollplan som krävs enligt 6 §, och med att identifiera avfall och återanvändbara byggprodukter som bygg- och rivningsåtgärderna kan ge upphov till,

2. se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs,

3. vid avvikelser från föreskrifter och villkor som avses i 2 informera byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden,

4. närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök,

5. dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet,

6. avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked,

Om den kontrollansvarige lämnar sitt uppdrag, meddela detta till byggnadsnämnden och byggherren ska föreslå en ny kontrollansvarig.

Detsamma gäller om en kontrollansvarig inte utför sina uppgifter enligt 11 §, då ska byggherren omedelbart underrätta byggnadsnämnden.

Boverket påtalar att det inte finns krav i lagen på att den kontrollansvariga måste delta på slutsamrådet. Men eftersom kallelse till slutsamrådet ska skickas till den

kontrollansvariga och denna har en viktig roll vid genomförandet av bygg-, rivnings- och markåtgärden bör den kontrollansvariga även ha ett intresse av att delta.

 

 

I det fortsatta arbetet inom PBLs kompetensområde med insatser riktade mot kommunala tjänstemän, kontrollansvariga och byggherrar påtalar Boverket att det

efterfrågas av många tillämpare ytterligare vägledning inom områdena kontrollplan och kontrollansvarig. Boverket har genomfört en studie och där klargjort att

detta behov finns och åtgärder som Boverket poängterar är kontrollansvariges roll och ansvar, kontrollplanens innehåll, innebörden av  att kontrollplanen

– på ett ändamålsenligt sätt kan säkerställa att alla väsentliga krav som avses i 8 kap. 4 § uppfylls

– ska vara anpassad till omständigheter i respektive enskilt fall och har den utformning och detaljeringsgrad som fordras

– kritiska moment, vilka underlag krävs och hur görs bedömningar

– skäl till att en kontrollplan inte kan fastställas

Mot bakgrund av behovskartläggningen föreslås att Boverket ska utveckla vägledningen på PBL kunskapsbanken med processbeskrivningar (guider), illustrationer,

konkreta exempel samt ytterligare förtydliganden inom de områden. som framgår av. Det huvudsakliga problemet vid tillämpningen av dagens system är

otydlighet kring de olika aktörernas roller och ansvar. Rapporten i sin helhet (pdf-fil): Förstudie inför översyn och utveckling av Boverkets vägledning om

kontrollplan enligt PBL

 

 

Ändringar i PBL från den 1 augusti 2020

Riksdagen har den 16 juni och den 17 juni 2020 tagit beslut om ändringar i plan- och bygglagen som träder i kraft den 1 augusti 2020.

Ändring 1: Storleken på de s.k. Attefallshusen, med ändring avser komplementbyggnader till en- eller tvåbostadshus, med den tidigare högsta gällande

byggnadsytan 25 kvm ändras till högst 30,0 kvm. Länk civilutskottets betänkande  samt betänkandet i pdf-format

Ändring 2: Bygg- och rivningsavfall som innebär att kontrollplanen ska innehålla uppgifter om vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om

hand, vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand (särskilt hur man avser att möjliggöra materialåtervinning av hög kvalitet) och

avlägsnande samt säker hantering av farliga ämnen. Kontrollansvarig ska biträda byggherren med att identifiera avfall och återanvändbara byggprodukter som

bygg- och rivningsåtgärder kan ge upphov till. På tekniska samråd ska byggherren redovisa hur identifieringen av avfall och återanvändbara byggprodukter har

gjorts.

Här finns propositionen 2019/20:156 till lagändringen att läsa 

Propositionen i pdf-format

 

Länk:

Boverket – Kontrollansvarig 

Plan- och bygglagen (PBL)

Boverkets_föreskrifter_och_allmänna_råd_om_certifiering_av_kontrollansvariga (BSF 2011:14) – KA 4

Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:14) om certifiering av kontrollansvariga (BFS 2015:2) KA 5


 

Utdrag berörda avsnitt direkt från PBL

Kapitel 10

9 §   För den kontroll som avses i 5 § ska det finnas en eller flera kontrollansvariga som

1. har den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften och kan styrka detta med ett bevis om certifiering, och

2. har en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras.

Om det finns flera kontrollansvariga, ska byggherren se till att någon av dem samordnar de kontrollansvarigas uppgifter.

Den certifiering som avses i första stycket 1 ska vara gjord av någon som har ackrediterats för detta ändamål enligt Europaparlamentets

och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring

av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och 5 § lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll eller av någon som

uppfyller motsvarande krav enligt bestämmelser i ett annat land inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Certifieringen ska vara tidsbegränsad och avse ett visst slag av arbete.

10 §   Trots 9 § krävs det inte någon kontrollansvarig i fråga om

1. små ändringar av en- eller tvåbostadshus, om byggnadsnämnden inte beslutar annat, eller

2. andra små åtgärder enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 10 §.

11 §   En kontrollansvarig ska

1. biträda byggherren med att upprätta förslag till den kontrollplan som krävs enligt 6 §, och med att identifiera avfall och återanvändbara

byggprodukter som bygg- och rivningsåtgärderna kan ge upphov till,

2. se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs,

3. vid avvikelser från föreskrifter och villkor som avses i 2 informera byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden,

4. närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök,

5. dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet,

6. avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked, och

7. om den kontrollansvariga lämnar sitt uppdrag, meddela detta till byggnadsnämnden.

12 §   Om en kontrollansvarig inte utför sina uppgifter enligt 11 §, ska byggherren omedelbart underrätta byggnadsnämnden. Om en kontrollansvarig

har lämnat sitt uppdrag, ska byggherren föreslå en ny kontrollansvarig.

13 §   Om en kontrollansvarig har lämnat sitt uppdrag ska byggnadsnämnden utse en ny kontrollansvarig.