Bibliotek  >> Så planeras Sverige  >>  Kommunal planering

Kommunal planering

 

Fysisk planering handlar om hur mark och vattenområden bör användas, var bebyggelse och infrastruktur ska ligga och

hur den bör vara utformad.

Plan- och bygglagen styr kommunernas fysiska planering. Det finns tre typer av kommunala fysiska planer:

1. översiktsplaner,

2. detaljplaner

3. områdesbestämmelser.


1. Översiktsplanen ska täcka hela kommunens yta och hållas aktuell.

Den visar i grova drag hur kommunen vill att stad och land ska utvecklas, vilka områden som bedöms vara lämpliga för ny bebyggelse och var det inte

bör byggas av olika skäl. Översiktsplanen vägleder detaljplanering och bygglov men är inte bindande.

2. Detaljplaner upprättas i allmänhet när det ska byggas nytt i en tätort eller annan sammanhållen bebyggelse.

De reglerar mer i detalj var nya byggnader får placeras och hur de ska utformas. En detaljplan omfattar ofta ett eller några kvarter. Den ger byggrätt och

är bindande, det vill säga det som anges i detaljplanen är också det som blir en laglig rättighet att bygga.

3. Områdesbestämmelser är ett mellanting mellan översiktsplan och detaljplan.

Med dem kan kommunen reglera grunddragen i mark- och vattenanvändningen om det behövs för att säkerställa översiktsplanens syften eller tillgodose

ett riksintresse. De kan även reglera största tillåtna area på ett fritidshus och i vad mån det krävs bygglov för vissa åtgärder. Områdesbestämmelser ger

dock ingen byggrätt.

 

Vem gör vad?

Kommunen: Upprättar översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser.

Länsstyrelsen: Deltar i samråden, granskar de slutliga planförslagen, tillhandahåller underlag.

Boverket: Vägleder och följer upp planeringen.

 

Länk Boverket: Kommunal planering