Bibliotek  >>  Så planeras Sverige  >>  Kommunal planering  >>  Områdesbestämelser

Områdesbestämmelser

Kommunen får reglera användningen av mark- och vattenområden och bebyggelse i detaljplaner och områdesbestämmelser. Hur mark- och vattenområden

och bebyggelse inom kommunen ska användas, utvecklas och bevaras kan regleras med detaljplaner eller områdesbestämmelser.

 

Områdesbestämmelser kan upprättas inom begränsade områden som inte har detaljplan exempelvis om kommunen vill reglera grunddragen i mark- och vatten-

användningen för att säkerställa syftet i översiktsplanen. Dessutom finns ett antal andra frågor som kan regleras genom områdesbestämmelser. / Plan- och

bygglag (2010:900) 4 kap. 41–43 §§

 

Regleringen i områdesbestämmelserna är inte uttömmande och ger inte någon direkt rätt att använda marken på angivet sätt. Byggandets omfattning,

som till exempel byggnadshöjd och våningsantal, får inte regleras med områdesbestämmelser. De ger inte heller någon garanterad byggrätt. Det som framförallt

skiljer områdesbestämmelser från detaljplan är att de saknar ett obligatoriskt minsta innehåll och att det inte finns några regler om hur de ska genomföras.

 

Områdesbestämmelser släcker inte detaljplaner

Områdesbestämmelser släcker inte ut befintliga detaljplaner. Om det finns en eller flera gällande detaljplaner inom ett område där kommunen vill anta

områdesbestämmelser behöver detaljplanerna upphävas. Beslut om upphävande av befintliga detaljplaner och beslut om antagande av nya områdebestämmelser

kan då ske samtidigt men som två skilda beslut. Här finns mer att läsa om upphävande av detaljplan

 

Vad kan regleras med områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser är ett planinstrument som kommunen kan använda för en begränsad och översiktlig reglering, eller för att ange spelreglerna i ett område

inför framtida, mer detaljerad planering och används bland annat för att säkerställa vissa grunddrag för användningen av mark- och vattenområden. Dessa

grunddrag gäller för bebyggelse, fritidsanläggningar, kommunikationsleder och andra jämförliga ändamål. Områdesbestämmelser kan antas för begränsade

områden som inte redan omfattas av detaljplan. / Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap. 41 §

Avsikten med områdesbestämmelser är att åstadkomma en övergripande reglering som grund för efterkommande prövningar, som exempelvis bygglovsprövning.

För områdesbestämmelser saknas det regler om genomförande och inlösen av mark för allmän plats. Om genomförandefrågor måste lösas är det sannolikt att

en detaljplan måste upprättas för området eller för någon del av området. Områdesbestämmelser kan inte heller användas för att fördela så kallade byggrätter.

 

Endast vissa frågor kan regleras med områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser kan användas för att översiktligt reglera markens användning och bebyggelsens omfattning. Det går dock endast att reglera vissa, i lagen

angivna, frågor:

Grunddragen för användningen av mark- och vattenområden för bebyggelse, kommunikationsleder och liknande om det behövs för att säkerställa syftet med översiktsplanen eller för att tillgodose ett riksintresse enligt miljöbalken,

användningen och utformningen av mark för gemensam användning och i samband med det skyddet för sådana platser som är särskilt värdefulla, från till exempel kulturhistorisk synpunkt,

största tillåtna byggnads- eller bruksarea för fritidshus och storleken på tomter till sådana hus och,

omfattningen av lovkraven.

Kommunen får även reglera placering, utformning och utförande av byggnadsverk och tomter och i samband med det:

vegetationen samt markytans utformning och höjdläge inom vissa områden som exempelvis är avsedda för bebyggelse,

skyddsanordningar för att motverka störningar från omgivningen,

skyddet för byggnadsverk och tomter som är särskilt värdefulla. / Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap. 42 §

Storleken på tomter för fritidshus går att reglera med områdesbestämmelser. Detta innebär i och för sig inte något automatiskt krav på fastighetsbildning,

men binder lantmäterimyndigheten på så sätt att fastighetsbildningen inte kan ske i strid mot bestämmelserna. Vid lantmäteriförrättningen ska en bedömning

av fastighetsbildningens allmänna lämplighet göras.

 

Ingen garanterad byggrätt

Syftet med områdesbestämmelser är bland annat att förhindra sådana åtgärder som omöjliggör eller försvårar att marken och vattnet används på det sätt som

översiktsplanen anger. Som nämnts ovan är det bara vissa frågor som kan regleras. Det kommer därför alltid att finnas ett antal frågor som återstår att pröva

vid bygglovsprövningen. Eftersom områdesbestämmelser inte har någon genomförandetid är 9 kap. 31 c inte aktuell. / Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap. 31 §

Detta innebär att även om möjligheterna att reglera med områdesbestämmelser används fullt ut så kan situationen uppstå att det vid bygglovsprövning

innebär att bygglov inte kan ges. De frågor som prövats i områdesbestämmelserna ska inte tas upp igen i lovprövningen. Områdesbestämmelser ger inte någon

garanterad byggrätt därför att vissa frågor inte kan regleras med denna planform.

Boverkets hemsida, länk: Områdesbestämmelser