Bibliotek  >>  Så planeras Sverige  >>  Nationell planering  >>  Utvecklad nationell planering i Sverige

Utvecklad nationell planering i Sverige

Boverket föreslår i en ny rapport till regeringen att ett nationellt råd för samhällsplanering inrättas. Rådet får ansvar för två viktiga funktioner: arena för samverkan

mellan statliga myndigheter och forum för dialog mellan planeringsaktörer. Förslaget har tagits fram på uppdrag av Miljömålsrådet. Boverket har lett arbetet i nära

samverkan med tio statliga myndigheter och landets länsstyrelser. Miljömålsrådet skickar nu i samstämmighet förslaget till regeringen. I samband med detta över-

lämnar Boverket slutrapporten.

 

Möta samhällsutmaningar

Sverige och världen står idag inför stora samhällsutmaningar. Det handlar om avgörande frågor som att ställa om energi- och transportsystemen för att undvika en

klimatkatastrof och att säkerställa att vår natur och våra livsmiljöer även i framtiden kan upprätthålla en stor biologisk mångfald. Det handlar även om att uppnå en

effektiv resursanvändning och ett dynamiskt och innovativt näringsliv. Det är också grundläggande att hålla ihop samhället socialt och att motverka ohälsa och

otrygghet samt stärka inkludering, delaktighet och tillit i samhället. Tiden är knapp för den omfattande samhällsomställning som kommer krävas för att nå miljö-

målen, andra nationella mål och målen i Agenda 2030.

 

Ett bredare nationellt perspektiv

Många samhällsfrågor har fysisk påverkan. Hur vi formar de rumsliga strukturerna och använder mark- och vatten bidrar på olika sätt till samhällsutmaningarna.

Många frågor behöver ses och hanteras utifrån ett nationellt perspektiv. Idag saknas en gemensam nationell målbild för rumsliga strukturer och antalet nationella,

europeiska och globala mål som påverkar den rumsliga utvecklingen är idag många. En formaliserad tvärsektoriell samverkan saknas mellan de statliga myndig-

heterna och få gemensamma underlag och analyser görs utifrån ett helhetsperspektiv. Till exempel brister hänsynen till funktionella samband och sammanhang.

Många planeringsaktörer uppfattar den nationella nivån i dagens planeringssystem som reaktiv och otydlig med en bristfällig samordning mellan de statliga

myndigheterna och otillräcklig styrning.

 

Programområde inom Miljömålsrådet

Detta är bakgrunden till att Miljömålsrådet initierade programområdet ”Ramverk för nationell planering” under våren 2020. Miljömålsrådet ser behovet av nya sätt

att samordna nationell planering, samverka mellan planeringsnivåerna och hantera komplexa frågor för att på så sätt bidra till en omställning och utveckling av

samhället. Målet med programområdets arbete har varit att ta fram förslag på hur en nationell planering kan utvecklas i Sverige samt former och funktioner för

detta. I Boverkets rapport föreslås en grundstruktur till ett ramverk för nationell planering, bestående av ett Råd för samhällsplanering, Arena för samverkan mellan

statliga myndigheter samt Forum för dialog mellan planeringsaktörer.

 

Nära samverkan mellan statliga myndigheter

Boverket har lett och samordnat arbetet och står som avsändare för rapporten som tagits fram i nära samverkan med tio nationella myndigheter och länsstyrelserna

inom Miljömålsrådet. Miljömålsrådet redovisar förslaget i den årliga rapporteringen till regeringen. Genom arbetet med ramverk för nationell planering har

grunden för samverkan lagts mellan de statliga myndigheter som ingått i arbetet. Nu är Boverkets förhoppning att med förslaget som grund få vidareutveckla denna

samverkan genom att regeringen inrättar ett råd för samhällsplanering. Ambitionen är att fortsätta bygga upp en nationell planering som vi kan vara stolta över i

Sverige och som hjälper oss i arbetet med den omställning som är nödvändig.

Länk Boverket: Utvecklad nationell planering i Sverige