Biblioteket  >> Så planeras Sverige  >>  Nationell planering  >>  Förslag till ramverk för nationell planering

Förslag till ramverk för nationell planering

 

Målet med Miljömålsrådets arbete har varit att ta fram förslag på

  • hur en nationell planering kan utvecklas i Sverige samt former och funktioner för detta

 

Miljömålsrådet ser behovet av nya sätt att samordna nationell planering, samverka mellan planeringsnivåerna och hantera komplexa frågor för att på så sätt

bidra till en omställning och utveckling av samhället. Därför föreslås att regeringen inrättar ett Råd för samhällsplanering som utgörs av myndighetschefer

från de statliga myndigheter vars sakfrågor och ansvarsområden har stor betydelse för samhällsplaneringen. Regeringen utser en ordförande för rådet och

formulerar de övergripande mål som rådet ska bidra till att uppnå. Regeringen utser vilka myndigheter som ska ingå i rådet och ger dessa myndigheter i

uppdrag att tillsätta erforderliga resurser för samverkan och aktivt deltagande. Till rådet knyts ett kansli som hanterar rådets administrativa funktioner och

bereder ärenden. Kansliet föreslås placeras på Boverket. Rådet får i uppdrag av regeringen att formera och hålla samman två funktioner:

1. Arena för samverkan mellan statliga myndigheter där deltagande myndigheter gemensamt tolkar, tydliggör och samordnar nationella mål, anspråk och

intressen som direkt eller indirekt påverkar den rumsliga organiseringen av landskapet och den fysiska miljön.

2. Forum för dialog mellan planeringsaktörer som möjliggör kontinuerligt dialog- och kunskapsutbyte mellan offentliga, privata och civila aktörer på olika

planeringsnivåer.

Bild: Boverket

Figuren visar grundstrukturen till ett ramverk för nationell planering som består av ett Råd för samhällsplanering, Arena för samverkan mellan statliga myndigheter

samt Forum för dialog mellan planeringsaktörer. Arenans huvudsakliga leveranser utgörs av underlag till nationell rumslig strategi och handlingsprogram samt

nationella planerings- och analysunderlag. Rådets arbete ska bidra till att stärka förutsättningarna för olika aktörer att uppnå gemensamma nyttor och mål för att

kunna hantera komplexa samhällsutmaningar som ingen aktör har rådighet eller förmåga att hantera ensam. Rådet för samhällsplanering håller samman två

funktioner som är beroende av varandra och ömsesidigt förstärkande.

 

Arena för samverkan mellan statliga myndigheter

I arenan deltar statliga myndigheter vars verksamhet har en tydlig rumslig koppling. Ytterligare myndigheter utöver de som ingått i programområde ramverk

för nationell planering kan vara relevanta för arenans arbete. Vilka som ingår i arenan kan också komma att variera över tid. Syftet med det arbete som de statliga

myndigheterna gör inom arenan är att underlätta avvägningar och beslut genom att samordna nationella mål och intressen och att synliggöra målkonflikter och

synergier utifrån ett rumsligt perspektiv. Ambitionen är att åstadkomma en samlad förmåga att analysera rumsliga konsekvenser av olika vägval och åtgärder. De

statliga myndigheternas arbete inom arenan kan därmed bidra till att tydliggöra ramar, förutsättningar och förväntningar från den nationella nivån och bredda

perspektiven inom olika processer. Arenan som funktion ska bidra till ett aktivt genomförande av nationella mål och intressen genom att bland annat samordna

olika typer av investeringar, beslut och andra initiativ med rumslig påverkan. Arenans arbete föreslås resultera i två huvudsakliga leveranser

 

A) Gemensamma rumsliga nationella planerings- och analysunderlag

De statliga myndigheterna inom arenan föreslås inledningsvis ta fram en nationell lägesbild över landet utifrån myndigheternas olika perspektiv och tydliggöra vad

som krävs för att nå relevanta mål i Agenda 2030 och genomföra nationell politik som medför rumsliga anspråk. En ökad nationell förståelse för rumsliga förut-

sättningar och en utvecklad gemensam analyskapacitet kan bidra till att synliggöra målkonflikter och synergier samt att belysa kort- och långsiktiga konsekvenser

av till exempel olika framtidsscenarier eller nationella mål. Genom att lyfta olika frågeställningar och perspektiv på detta sätt kan samhällets omställning mot en

hållbar utveckling ske mer effektivt och samordnat. Gemensamma planerings- och analysunderlag gör det möjligt att regelbundet följa upp och redovisa målupp-

fyllelse och behov av riktade insatser samt att tydliggöra förändrade planeringsförutsättningar. Dessa underlag görs digitala, tillgängliga och användarvänliga

och ska kunna nyttjas av olika planeringsaktörer men även återkopplas till regeringen.

 

B) Nationell rumslig strategi och handlingsprogram

En politiskt antagen nationell rumslig strategi kan bidra till att ange riktning och ramar för den rumsliga utvecklingen. En strategi kan bidra till att skapa

tydlighet kring nationella mål och intressen för landskapet som helhet och ett handlingsprogram kan bidra till att tydliggöra vilka åtgärder och initiativ som

behöver genomföras för att bidra till måluppfyllelse. Utifrån ett uppdrag från regeringen till Rådet för samhällsplanering tar arenan fram underlag till nationell

rumslig strategi och handlingsprogram som ger förslag på prioriteringar och olika vägval samt kopplar ihop olika initiativ, åtgärder och finansiering. Detta sker

i nära dialog med forumet (se nedan). Underlaget kan ligga till grund för ett politiskt beslut om framtagande av en nationell rumslig strategi och ett handlings-

program.  Arenan som funktion kan stötta regeringen i ett sådant arbete. En nationell rumslig strategi saknas idag i Sverige och skulle kunna fungera som ett

”paraply” för olika tematiska strategier, planer och program inom olika sektorsområden som till exempel den nationella transportplanen och den nationella

strategin för hållbar vindkraft. En rumsligt kopplad nationell strategi med tillhörande handlingsprogram skulle kunna ligga till grund för uppdrag och fördel-

ning av medel till sektorsmyndigheterna och vara vägledande för kommuner och regioner.

 

Forum för dialog mellan planeringsaktörer

Forum för dialog mellan planeringsaktörer möjliggör kontinuerligt utbyte mellan offentliga, privata och civila aktörer på olika planeringsnivåer. Syftet är att

stötta dialog och kunskapsbyggande kring rumsliga strukturer, dess koppling till naturgivna förutsättningar och olika samhällsprocesser. Forumet kan också

bidra till en bättre förståelse för olika aktörers roller och mandat samt för hur lagstiftning och andra styrmedel påverkar viktiga planeringsrelaterade frågor.

Genom forumet ges möjlig-het till kunskapsspridning och kunskapsinhämtning kring behov och utmaningar som Sveriges planeringsaktörer upplever.

Forumfunktionen kan bestå av såväl digitala plattformar som fysiska konferenser. Forumet har vid framtagandet av underlag till en nationell rumslig strategi

och handlingsprogram en central roll utifrån dialogen kring prioriteringar och konsekvenser av olika vägval samt att säkerställa förutsättningar  kring

genomförandet. Forumet har också en central roll i arbetet att genomföra och följa upp en beslutad nationell rumslig strategi och ett handlingsprogram.

 

Länk Boverket:

Förslag till ramverk för nationell planering

Boverket och Miljömålsrådet föreslår en utvecklad nationell planering i Sverige