Vi erbjuder

Byggtekniska miljöutredningar

HUR ANVÄNDS LAGEN?  –  FORSKNINGSBIBLIOTEKETT


 

Det finns många frågeställningar kring den byggda miljö och dess utveckling styrs till stor del av det som Thomas Sowall varnar för,

”intellektuella är farliga för samhället”.

 

 

 1. Vad påverkar miljön inomhus?


Detta

är en viktig grundfråga och detta kombinerat med

att vid problem, utredningar inte blir för begränsade till tekniska frågor, så att de grundläggande problemen förbises är

tyvärr misstag som sker och som många gånger kräver stora resurser.

 

2. Påverkande faktorer, egentligen inga konstigheter,


men det görs grundläggande misstag,

oro bland inblandade parter sprids och

en farlig ”acceptans” beträffande, hur ärenden ska hanteras, sprids.

Dock de grundläggande problemen blir inte lösta och därför återkommer problemen ofta efter en tid.

 

3. Vad som är rätt eller fel kommer i andra hand.


Det Sowall varnar för att ”intellektuella är farliga för samhället” tillåts idag styra mycket av det byggtekniska miljöområdet

För att kunna rätta till de problem som råder i olika sakfrågor fordras

att ärendet hanteras rätt, dvs att grundproblem sorteras till rätta sakområdet och

därmed kan problemkällan identifieras och rätta åtgärder kan sättas in som löser problemen.

 

4. Egentligen inga konstigheter,


men tillåts att avgörande parametrar negligeras och att felaktiga arbetsmetoder används

blir det också svårt att komma till rätta med rådande problematik.

 

 Om Sowall, läs mer under länk: Tolka uttryck

 

Myndigheter har tolkningsföreträde.


Syftet med den fysiska planeringen är

att kunna avgöra hur mark och vatten skall användas i tid och rum

för en hållbar och sund utveckling.

 

Tyvärr,


sker tolkning av lagen, framför allt miljöbalken som är en tämligen tydlig lag,

på ett sätt som många gånger kan ifrågasättas.

 

Se länk: Hur används lagen

 

Kring byggtekniska miljöfrågor


Det finns idag många synpunkter kring hur bygg- och fastighetsbranschen hanterar och påverkar miljön.

Ofta inte helt lätt för en fastighetsägare att veta hur man i detta ska hamna rätt.

Det finns många ”diffusa åsikter” som får gehör.

Därför kan det många gånger vara enklare att följa de formalia som omgivningen kräver, som fordrar en hel del insatser, men

som oftast håller ”en viss ordning i ledet”.

Om resurser som anslås verkligen ger avsedd effekt?

Om åtgärder lever upp till det avsedda målet?

Svaret på dessa frågor blir mer svårdefinierbart.

 

Avgörande för fastighetsägare är


att i tid göra rätt åtgärder för att på ett sakligt sätt

tydliggöra på vilket sätt dess verksamhet påverkar miljön.

Gör man det elimineras många problem, med tämligen blygsamma insatser.

 

Från paragraf till vardag, se länk: Det svenska regelverket

 

 

En viktig del i arbetet är att utreda befintliga problem,


men också identifiera om och i så fall i vilka riskområden en individuell fastighetsägare befinner sig i.

Upptäcks dolda, negligerade och felhanterade problem i tid kan hanteringen korrigeras.

I detta finns mycket att vinna på, både för de boende och för fastighetsägare.

Byggombud genomför byggtekniska miljöutredningar i både stora och små fastigheter.

Kontakta oss för mer information och en konfidentiell diskussion hur olika situationer ska kunna hanteras, Kontakt


Med underlag av de resultat som växer fram hjälper vi, vid behov, alltid till med att utveckla projekt,

i att konstruera åtgärder och

i att genomföra dessa.