Vi erbjuder

Byggtekniska miljöutredningar

FORSKNINGSBIBLIOTEKETT

 

 

Det finns många frågor kring den byggda miljön som är komplicerade och saknar tydliga svar.

Ett exempel är själva miljödiskussionen i sig som kanske inte alltid är helt tydlig.

En viktig frågeställning kring den byggda miljön som ofta är både feltolkad och missförstådd är:

Vad påverkar miljön inomhus?


Det är alltid viktigt med ett brett tänkande och att inte bara gräva ner sig i teknik!

Många gånger finns brister i hur ärenden hanteras.

Är så fallet begränsas förutsättningarna för att kunna åtgärda källan till problem.

 

För att kunna rätta till problem som råder i olika sakfrågor fordras givetvis

att ärendet hanteras rätt,

grundproblem kan identifieras och

därmed kan problemen också åtgärdas.

Men negligera avgörande parametrar och används felaktiga arbetsmetoder blir det svårt att komma till rätta med rådande problematik.

Välgörande med erforderlig och tydlig uppföljning!

 

En åtgärd i sig kan göra att problem skjuts åt sidan och förhoppningsvis blir det för stunden ”lugnt på ytan” men frågan är

Vad händer på sikt?

Många olustiga exempel finns,

när problem återkommer och kräver ytterligare omfattande resurser,

på grund av att det egentliga problemet inte aktualiserades i tid.

 

Myndigheter har tolkningsföreträde, har ett ledande ansvar för att en sund samhällsutveckling upprätthålls.

Syftet med den fysiska planeringen är

att kunna avgöra hur mark och vatten skall användas i tid och rum

för en hållbar och sund utveckling.

Tyvärr sker tolkning av lagen, framför allt miljöbalken som är en tämligen tydlig lag, på ett sätt som många gånger kan ifrågasättas.

 

Avgörande för fastighetsägare är att i tid göra rätt åtgärder för att på ett sakligt sätt

tydliggöra den miljöpåverkan som

dess verksamhet ger upphov till.

Från paragraf till vardag, i grund är det lagen som gäller!

 

 

En viktig del i arbetet är att utreda befintliga problem, men också

identifiera om och iså fall

vilka riskområden en individuell fastighetsägare befinner sig i.

Upptäcks dolda, negligerade och felhanterade problem i tid kan hanteringen korrigeras.

I detta finns mycket att vinna på, både för de boende och för fastighetsägare.

 

Byggombud genomför byggtekniska miljöutredningar i både stora och små fastigheter.

Kontakta oss för mer information och en konfidentiell diskussion hur olika situationer ska kunna hanteras, Kontakt