Vi erbjuder  >  Byggtekniska miljöutredningar

Byggtekniska miljöutredningar

 

Är det alltid nödvändigt att göra de tekniska ingrepp i byggnader i den utsträckning som idag sker?

Miljöproblemen inom bygg och fastighetssektorn har ökat de senaste decennierna och inte minst media har ofta en stark åsikt.

Källa: Fysisk innemiljö – Vad förorsakar hälsobesvär, byggnad eller verksamhet

 

Det har skapats en osäkerhet i vårt bostadsbestånd och inte minst att förstå de analysmetoder som används och lagsystemet i olika sakfrågor är ofta inte helt lätt.

Många gånger genomförs omfattande tekniska och ekonomiska insatser, men att kunna bedömma och tydligöra den effekt som uppnåts är svårt, förutom att

man kan visa upp, att något händer, men frågan kvarstår många gånger ”Är problemet löst?”.

 

Vi åtar oss att utreda stora som små problem

Läs mer om hur vi arbetar under följande länkar:

Inventerar bostadsmiljöer

Enkät: till fastighetsägare

Enkät: till boende

Mätinsatser

FOU-projekt

 

Historik att beakta

Några myndighetsinsatser kring det byggtekniska miljöområdet som kan vara värt att ha i åtanke.

År 1989 inträder myndigheter området i mer styrande form genom allergiutredningen och därefter kom Boverkets ”Hus och hälsa kampanj”, se Boverkets

projekttidning från 1998: Bygg för hälsa och miljö.

År 1992 genomförde myndigheterna ett seminarier där, för området namnstarka deltagare enades om ett konsensussamband ”att man kan bli sjuk av lukter,

mögel och bakterier i hus”. Deltagarna vid seminariet var alla engagerade inom området, med ekonomiska intressen att samband ska existera, dvs att brister i

byggnaders tekniska konstruktion ska finnas som ger upphov till hälsobesvär. Länk till rapport (pdf_fil): Sem_-92:_Kan_man_bli_sjuk_av_lukter,_mögel och_

bakterier_i_hus 

 

Nödvändigt att analyser beaktar samtliga faktorer som påverkar miljöförhållandet

i annat fall blir det svårt att kunna identifiera källan till problemen. Några grundläggande faktor är

att utredningar sker med tydliga och evidensbaserade metoder

att kalibrerade mätinsatser sker som kan redovisa referensnivåer och hur det påverkar miljö och människors hälsa

att insatser genomförs av för området erforderligt kvalificerade personer

att de resultat som arbetas fram, är begripliga för samtliga inblandade parter som berörs av utredningar.

I detta finns mång brister, se ett aktuellt exempel i rapporten: Lukter och byggnaders tekniska status

 

 

Ofta används ett otydligt språkbruk, som inte underlättar dialogen mellan olika parter. Viktigt är att vara observant på detta då det inte är ovanligt att

särintressen styr, med intresse att ”måla upp” en problembeskrivning istället för att tydliggöra hur verkligheten de facto förhåller sig. För att underlätta

en tydligare hantering inom ramen för vår vision har vi upprättat en Definitionslista, se under länk: Bibliotek där olika uttryck av mer grundläggande

betydelse beskrivs.

Många gånger när problem uppstår flyttas fokus från den egentliga källan till problemen för att istället, med hjälp av diffusa uttryck och analysmetoder

förstora upp olika mer eller mindre oväsentliga faktorer. Utan en rätt problembeskrivning blir det mycket svårt att hitta konkreta lösningar som rätar

ut frågetecken och istället blir ofta effekten att problem förvärras. Vi erbjuder även FoU-projekt inom området.

 

Välkommen att kontakta mig för mer information och en konfidentiell diskussion hur olika situationer ska kunna hanteras.

Thomas Alsmo

0708 – 50 49 53

Byggombud Thomas Alsmo AB

thomas@byggombud.se eller info@byggombud.se