Bibliotek  >>  Bostadslagstiftningen  >>  Bostadsrättslagen

Bostadsrättslagen

 

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt.

En bostadsrättsförening ska vara registrerad.

Lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar tillämpas på bostadsrättsföreningar i den utsträckning som anges i denna lag. Lag (2018:715). En bostads-

rättsförening ska ha minst tre medlemmar och föreningen ska också ha stadgar, en styrelse och minst en revisor. Upplåtelse av lägenhet med bostadsrätt

får endast ske till en medlem i bostadsrättsföreningen och upplåtelse är den rätt i föreningen som en medlem besitter.

 

Upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt skall ske till nyttjande mot ersättning och utan tidsbegränsning. Endast bostadsrättsföreningar får upplåta

sådan nyttjanderätt och upplåtelsen med bostadsrätt får endast avse hus eller del av hus. En upplåtelse får även omfatta mark i anslutning till föreningens

hus, om marken skall användas som komplement till nyttjandet av huset eller del av huset.

 

Med bostadslägenhet avses i denna lag en lägenhet som är avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad.

Med lokal avses en annan lägenhet än bostadslägenhet.

Länk: Bostadsrättslagen

 

Riksrevisionen har på regeringens uppdrag genomfört en granskning av lagsystemet vid försäljning av nyproducerade lägenheter, med syftet att stärka

konsumentskyddet, länk till rapporten (pdf-format): RiR 2020:03 Konsumentskydd vid köp av nyproducerade bostadsrätter.

Vad kan en sådan förändring leda till för effekter på hela branschen?

 

 

 

Ett offentligt register för bostadsrätter

ska ge stärkt skydd för bostadsrättshavare och köpare. En ny lag planeras, utredning genomförs och planeras klar för redovisning den 1 juli 2022. Regeringen ger

en särskild utredare i uppdrag att föreslå hur ett offentligt register för bostadsrätter bör utformas för att öka effektiviteten och rättssäkerheten vid pantsättning av

bostadsrätter. Registret ger säkrare information om hur en bostadsrätt är pantsatt, vilket bidrar till att stärka skyddet för bostadsrättshavare och köpare av bostads-

rätter. Länk Regeringskansliet: Ett offentligt register för bostadsrätter ska ge stärkt skydd för bostadsrättshavare och köpare

  Länk, artikel i pdf-format: Offentligt_pantregister_fastighetstidningen

 

KOMMENTAR

Kanske lite svårt att se hur denna typ av åtgärd ska kunna vara till hjälp för att lösa de tämligen akuta problem som råder inom bostadssektorn, inte minst

att komma till rätta med den kostnadsbild/-stegring som skapats och pågår. Sannolikt är det inte gratis att upprätta och underhålla denna typ av register då

nya funktioner och resurser måste tillsätta.

  • Vem ska betala?

Lite svårt att se hur de styrande har tänkt och det rimmar även dåligt med tanke på miljötänk, inte minst gällande hållbarhet och resurshushållning.