Bibliotek  >>  Bygglagstiftningen 

Bygglagstiftningen

 

Syftet med bygglagstiftningen är med hänsyn till den enskilda människans frihet, att främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala

levnadsförhållanden samt att upprätthålla en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för dagens människor och för kommande generationer. Det är en

kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten enligt denna lag. (1§ och 2§, 1 kap. Plan- och bygglagen)

 

Gestaltad livsmiljö är ett uttryck som har börjat att användas, som det beskrivs ”inom ramen för plan- och bygglagen, PBL”. Det innebär

att kommunerna har ett tydligt mandat att driva och besluta i grundläggande frågor för vår livsmiljö.

Läs mer under Boverkets länk: Gestaltad livsmiljö och PBL

 

 

Tillsyn bygglagstiftningen

 

Byggnadsnämndens tillsyn omfattar i huvudsak de formella bestämmelserna i lovprocessen, byggprocessen och bruksskedet samt de materiella bestämmelserna

vid lov och byggande. I byggnadsnämndens tillsyn ingår också att bevaka att den utformning och de tekniska egenskaper som det ställdes krav på när ett

byggnadsverk uppfördes i huvudsak bevaras under byggnadsverkets livslängd. Med formella bestämmelser menas till exempel att en åtgärd inte får påbörjas utan

startbesked, att lämna in utlåtande inför slutsamråd och att utföra obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem. Med materiella bestämmelser menas krav

som ställs på åtgärden som sådan till exempel utformningskrav, tekniska egenskapskrav, underhållskrav och krav på undanröjande av enkelt avhjälpta hinder.

Byggnadsnämnden är skyldig att pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon

inte har följt lag, förordning, föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen. När det finns anledning att anta att det skett en avvikelse

måste byggnadsnämnden alltså pröva om det finns skäl att ingripa. Byggnadsnämnden har inte någon laglig möjlighet att avstå från en sådan prövning. Det gäller

oavsett om frågan kommit upp på grund av en anmälan utifrån eller om byggnadsnämnden själv uppmärksammat att någon eventuellt inte har följt gällande

bestämmelser, domar eller beslut.

Tillsynsvägledning

För arbetet med tillsynsvägledning ska Boverket och varje länsstyrelse ha treåriga planer som vid behov revideras och nästa treårsplan omfattar åren 2020 – 2022.

Planen grundar sig på de behov av tillsynsvägledning som har framkommit i olika sammanhang. I planen beaktas  Tillsyns- och föreskriftrådets beskrivning

av de fem egenskaper som karaktäriserar god tillsynsvägledning, dvs att tillsynsvägledningen ska vara 1) planerad, 2) koordinerad, 3) tydlig, 4) kommunikativ

och 5) tillgänglig. Det övergripande syftet med Boverkets och länsstyrelsernas tillsynsvägledning till byggnadsnämnderna är att skapa bättre förutsättningar fö

r en likvärdig och effektiv tillsyn samt skapa följsamhet till lagstiftningen. Det ska i förlängningen medverka till ett bättre slutresultat i den byggda miljön.

Länk: Boverkets rapport 2020:15  Plan för tillsynsvägledning 2020 – 2022

 

Det övergripande syftet med Boverkets och länsstyrelsernas tillsynsvägledning till byggnadsnämnderna är att skapa bättre förutsättningar för en likvärdig och

effektiv tillsyn samt skapa följsamhet till lagstiftningen. Det ska i förlängningen medverka till ett bättre slutresultat i den byggda miljön. Byggnadsnämnden har

tillsyn över att byggherren fullgör sina skyldigheter enligt plan- och bygglagen, PBL, och dess föreskrifter. Utöver detta ingår det i byggnadsnämndens ansvar att ha

tillsyn över att ägare tar sitt ansvar att underhålla sina byggnader med mera samt att funktionskontrollanter och kontrollansvariga sköter sina uppgifter enligt lagen.

Länk Boverket: Byggnadsnämndens tillsynsansvar

 

Boverket och länsstyrelserna ska aktivt verka för samordning och samverkan i tillsynsvägledningen till byggnadsnämnderna. Tillsynsvägledningen

ska ges genom råd och stöd. Underlag och utgångspunkt för länsstyrelsens tillsynsvägledning kan vara:

¤ omfattningen av byggnadsnämndens tillsyn och förhållandet mellan egeninitierad tillsyn och tillsyn efter anmälan,

¤ hur tillsynsarbetet är organiserat,

¤ om byggnadsnämnden har någon tillsynsplan eller om tillsynsarbetet ingår i något annat styrdokument,

¤ om det är några bestämmelser eller krav som byggnadsnämnden särskilt följer upp och om det finns sådant som har låg prioritet,

¤ hur byggnadsnämnden väljer vilka objekt som tillsynen ska riktas mot och vad tillsynen ska omfatta,

¤ hur byggnadsnämnden agerar när avsteg från bestämmelser och krav konstaterats,

¤ vilka fel och brister man upptäcker och om det finns några typer av fel som är vanligt förekommande,

¤ hur byggnadsnämnden själv, tjänstemän och politiker, bedömer att tillsynen fungerar, och

¤ hur man önskar att länsstyrelsens vägledning utformas och vad den bör fokusera på.

Länk: Boverket – Tillsynsvägledning

 

Boverket prioriterar under 2020 att; närvara på länsstyrelseträffar, genomföra en webbaserad utbildning om tillsyn riktad till byggnadsnämnderna, förbereda en

workshop tillsammans med länsstyrelserna och ett urval av landets byggnadsnämnder med syfte att påbörja ett arbete med att ta fram vägledning på,

Kunskapsbanken om praktiskt tillsynsarbete: PBL_kunskapsbanken

 

Övriga länkar på Boverkets hemsida

Vad innebär byggnadsnämndens tillsynsansvar

Vem byggnadsnämndens tillsyn utövas mot

Tillsyn utövas inte mot byggnadsnämndens arbete

Hur mycket tillsyn ska byggnadsnämnden utöva

Krav på uppföljning och utvärdering av tillsynsarbete

Vilken kompetens behöver byggnadsnämnden för tillsynsarbete

Tillsynsarbete kan utföras av en annan kommun

Tystnadsplikt vid tillsyn

Ingripandebesked

Relaterad information