Bibliotek  >>  Så planeras Sverige  >>  Kommunal planering  >>  Prövningens omfattning och genomförandetid

Prövningens omfattning och genomförandetid

 

Prövningen vid ändring av en detaljplan ska enbart omfatta det som ändringen avser och utifrån kapitel 2, plan- och bygglagens

Vid lämplighetsprövning av all planläggning är utgångspunkten kapitel 2, Plan- och bygglagen (berör allmänna och enskilda intressen) men vid ändring

av detaljplan görs dock inte någon fullständig lämplighets- och lokaliseringsprövning. Prövningen ska enbart omfatta den eller de planbestämmelser

som läggs till, justeras eller tas bort. Ett exempel på detta kan vara när kommunen i ett äldre bostadsområde vill öka byggrätten för att bättre möta

dagens behov av standard. Då prövas enbart de planbestämmelser som rör ökningen av byggrätten. Övriga delar av planen är redan prövade i samband

med den ursprungliga planläggningen och behöver därför inte prövas på nytt.

 

Om det som avses med ändringen är av sådan art att en mer omfattande prövning krävs kan kommunen inte tillämpa ändring av detaljplan, utan detta

får då prövas genom ny planläggning. Egenskapsbestämmelser är alltid kopplade till en användning. Exempelvis kan en egenskapsbestämmelse om

utnyttjandegrad kopplas till användningen bostäder. Vid en prövning av lämpligheten av en ny, justerad eller borttagen egenskapsbestämmelse behöver

kommunen ofta även titta på den användning som egenskapen är kopplad till. Ett exempel på detta kan vara att kommunen genom ändring prövar l

ämpligheten för att öka utnyttjandegraden i ett område för bostäder. Eftersom bestämmelsen om utnyttjandegrad är kopplad till just användningen

bostad behöver kommunen pröva lämpligheten, enligt nu gällande regler, för ett mer omfattande bostadsbyggande.

 

Kommunen måste inte uppdatera gamla planer

Lämplighetsprövningen omfattar alltså endast det som ändringen avser. Det finns inget krav på att en äldre plan ska ges en nutida PBL-standard om planen ändras.

De krav som finns i den nu gällande lagstiftningen kan bara tillämpas på det som ändringen avser. (jfr prop. 1990/91:146 sid. 44)

 

Länsstyrelsens roll vid ändring

Länsstyrelsen har samma uppgifter vid ändring av en detaljplan som vid framtagandet av en ny. Prövningen är dock avgränsad till att omfatta enbart det som

ändringen avser. Om den föreslagna ändringen påverkar någon av länsstyrelsens ingripandegrunder prövar länsstyrelsen detta på samma sätt som vid fram-

tagandet av en ny plan. Länsstyrelsen har alltså möjlighet att överpröva och upphäva beslutet att ändra planen. Den ursprungliga planen kan dock inte

upphävas utan det är endast ändringen som upphävs.

 

Strandskydd återinträder inte vid ändring av detaljplan

Vid ändring av en detaljplan återinträder eller inträder inte strandskyddet så som är fallet när en detaljplan ersätts med en ny plan.

 

Ändra flera planer samtidigt

Det kan ibland bli aktuellt att ändra flera detaljplaner vid samma tillfälle, till exempel vid större infrastrukturprojekt som omfattar flera befintliga detalj-

planer. En prövning behöver då göras för varje plan som ska ändras. Ändringarna måste också föras in i respektive plan.

Boverkets hemsida, länk: Prövningens omfattning

 

Genomförandetid vid ändring av detaljplan

Vid ändring av en detaljplan där genomförandetiden har gått ut ska kommunen bestämma en ny genomförandetid för de planbestämmelser som planändringen

avser. Om det finns genomförandetid kvar för planen som ska ändras så gäller den återstående genomförandetiden även för planändringen. Generellt gäller att

en detaljplan inte får ändras före genomförandetidens utgång om inte berörda fastighetsägare godkänner det. Det finns vissa undantag från denna huvudregel.

 

Ny genomförandetid vid ändring efter genomförandetidens utgång

Vid ändring av en detaljplan där genomförandetiden har gått ut ska kommunen bestämma en genomförandetid för de planbestämmelser som planändringen

avser. Detta innebär att det inom ett område där detaljplanen ändrats kan finnas genomförandetid för vissa planbestämmelser trots att genomförandetiden för

den ursprungliga planen har gått ut. Genomförandetiden för ändringen ska vara mellan 5-15 år. Om kommunen inte inför någon bestämmelse om genomför-

andetid vid ändringen blir genomförandetiden för ändringen 15 år. (jfr prop.1990/91:146 sid. 46).( jfr prop.2014/15:122 sid.30 f) Plan- och bygglag (2010:900)

4 kap. §§ 21 – 23. Vid en ändring som innebär att en del av en detaljplan eller en planbestämmelse upphävs ska ingen genomförandetid bestämmas. En sådan

ändring får ingen genomförandetid. Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap. 22 §

 

Ingen ny genomförandetid vid ändring före genomförandetidens utgång

Om det finns genomförandetid kvar för planen som ska ändras ska den återstående genomförandetiden även gälla för den eller de planbestämmelser som

planändringen avser och kräver inte något särskilt beslut. På detta sätt undviks att olika genomförandetider blir gällande för samma område. Den kvarvarande

genomförandetiden för den ursprungliga planen ska användas, även om det återstår mindre än fem år av genomförandetiden. (jfr prop. 1990/91:146 sid. 46)

Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap. 22 §. En ändring under genomförandetiden som innebär att en del av en detaljplan eller en planbestämmelse upphävs

får dock ingen genomförandetid. Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap. 22 §

 

Genomförandetid vid ändring av flera detaljplaner

Vid ändring av flera detaljplaner i ett sammanhang, till exempel vid större infrastrukturprojekt, är det ofta fördelaktigt att få en enhetlig genomförandetid för

de delar som ändras. Normalt kan en detaljplan enbart ändras efter att genomförandetiden har gått ut. Om genomförandetiden har gått ut för alla de detaljplaner

som berörs av ändringen är det alltså möjligt att få en enhetlig genomförandetid för ändringarna i alla planerna. Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap. 39 §. Vid

ändring av flera detaljplaner samtidigt, är det ofta någon eller några av detaljplanerna som har genomförandetid kvar. Under vissa förutsättningar är det möjligt

att ändra en detaljplan innan genomförandetidens utgång. Om en detaljplan ändras innan genomförandetiden är slut, så ska planens genomförandetid gälla

också för ändringen. I de här situationerna är det därför oftast inte möjligt att få en enhetlig genomförandetid. Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap. §§ 22 och 39

 

Ändring av genomförandetiden

Efter det att genomförandetiden för en plan gått ut kan kommunen förnya den med högst 5 år i taget. Om det finns genomförandetid kvar kan kommunen istället

förlänga den ursprungliga planens genomförandetid med högst 5 år i taget. Förlängning och förnyelse av genomförandetiden kan göras både för hela planområdet

eller för en del av detaljplanen. Förlängning och förnyelse av genomförandetiden är att anse som en ändring av detaljplan, Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap. 24 §

Om genomförandetiden förlängs för en plan som innehåller fastighetsindelningsbestämmelser behöver det också ske en ny prövning av de villkor som anges i

fjärde kapitlet 18 § tredje stycket PBL, Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap. 18 §. Vid förlängning av genomförandetiden kan kommunen använda sig av ett

förenklat förfarande, Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap. 38 a §

Boverkets hemsida, länk: Genomförandetid vid ändring av detaljplan