Bibliotek  >>  Miljölagstiftningen  >>  Miljöbalken

Miljöbalken

Miljölagstiftningen är samlad i miljöbalken som trädde i kraft 1 januari 1999 och denna lag berör alla typer av åtgärder, oavsett om de ingår i den enskildes

dagliga liv eller i någon form av näringsverksamhet. Miljöbalken innehåller sju avdelningar fördelat i 33 kapitel och ungefär 500 paragrafer. Till detta hör ett

stort antal förordningar och föreskrifter, som har meddelats med stöd av bestämmelser i miljöbalken.

Miljöbalken skall tillämpas så att

1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan,

2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas,

3. den biologiska mångfalden bevaras,

4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och

5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.

Ovanstående hämtat från Miljöbalken, kapitel 1, § 1, läs mer under länk: Miljöbalk (1998:808)

 

Miljöbalkens innehåll

FÖRSTA AVDELNINGEN

1 kap. Miljöbalkens mål och tillämpningsområde

2 kap. Allmänna hänsynsregler m.m.

3 kap. Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden

4 kap. Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden

5 kap. Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning

6 kap. Miljöbedömningar

ANDRA AVDELNINGEN

7 kap. Skydd av områden

8 kap. Bestämmelser om skydd för biologisk mångfald

TREDJE AVDELNINGEN

9 kap. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

10 kap. Verksamheter som orsakar miljöskador

11 kap. Vattenverksamhet

12 kap. Jordbruk och annan verksamhet

13 kap. Genteknik

14 kap. Kemiska produkter och biotekniska organismer

15 kap. Avfall

FJÄRDE AVDELNINGEN

16 kap. Allmänt om prövningen

17 kap. Regeringens tillåtlighetsprövning

18 kap. Regeringens prövning av överklagade avgöranden m.m.

19 kap. Förvaltningsmyndigheternas och kommunernas prövning

20 kap. Har upphävts genom lag (2010:923).

21 kap. Mål i mark- och miljödomstol

22 kap. Förfarandet vid mark- och miljödomstolarna i ansökningsmål

23 kap. Rättegången i Mark- och miljööverdomstolen och Högsta domstolen

24 kap. Tillstånds giltighet, omprövning m.m.

25 kap. Rättegångskostnader och liknande kostnader

FEMTE AVDELNINGEN

26 kap. Tillsyn

27 kap. Avgifter

28 kap. Tillträde m.m.

SJÄTTE AVDELNINGEN

29 kap. Straffbestämmelser och förverkande

30 kap. Miljösanktionsavgifter

SJUNDE AVDELNINGEN

31 kap. Ersättning vid ingripanden av det allmänna och vid tillståndsprövning av vattenverksamhet m.m.

32 kap. Skadestånd för vissa miljöskador och andra enskilda anspråk

33 kap. Har upphävts genom lag (2009:1210).

Övergångsbestämmelser