Vi erbjuder  >>  Byggtekniska miljöutredningar  >>  FoU-projekt 

FoU-projekt

 

Med tanke på de problem som finns inom fastighets- och bostadsbranschen så är det värdefullt att kunna erbjuda FoU-projekt

Detta kan, vid behov, bringa bättre klarhet i olika sakfrågor. Ytersta syftet med vår FoU-verksamhet (Forskning och Utveckling) är alltid att värna

för trygga och ändamålsenliga bostadsmiljöer till rimliga kostnader. Läs om våra genomförda FoU-projekt under länk: Genomförda FoU-projekt

 

 

Vad påverkar vår bostadsmiljö?

Den strategi som idag tillämpas för att analysera bostadsmiljön bygger ofta på det som kallas vetenskaplig konsensus och i mycket bortser från det

som är med evidens bekräftat. Denna hanteringen innebär ett tydligt avsteg från den försiktighetsprincip som så ofta proklameras för och strategin

kan istället jämföras med det som kallas ”cherry-picking”, det vill säga att bejaka de omständigheter som talar för de egna bedömningarna och valen

av åtgärder, medan allt som talar emot viftas bort. Detta har skapat en obefogad oro och osäkerhet kring kvalitetoch vad som påverkar bostadsmiljön.

 

Mer om brister i fastighetrs- och bostadsmiljön under länk: Brister i bostadsmiljön